myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของสินค้า en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com หลักสูตร การจัดการเพื่อลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero-Defect Management) http://perfecttraining.net/product/detail-353467.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร การจัดการเพื่อลดของเสียให้เป็นศูนย์</strong><br /> <strong>(Zero-Defect Management)</strong></div> &nbsp;<br /> <strong>หลักการและเหตุผล<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong>คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและการลดความผิดพลาดในการทำงาน เพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย จึงเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดของทุกองค์กร &nbsp;เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสำนึกในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและลดของเสีย คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพแล้ว องค์กรยังจะสามารถพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกด้วย<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้านานาชนิดบ่อยครั้งมักเกิดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดเป็นของเสียขึ้นซึ่งบางครั้งของเสียเหล่านั้นอาจเล็ดลอดผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพทางงานสถิติ(Statistical Quality Control) จากการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบไปสู่ลูกค้าได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) และต้องทำการแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น (Rework) ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไปอีก เทคนิคหนึ่งทางด้านปรับปรุงคุณภาพและมุ่งมั่นสู่ของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect) นั้นคือ การใช้ระบบ POKA-YOKE ซึ่งเป็นระบบป้องกันความผิดพลาดในขบวนการผลิต ที่มีรากฐานมาจากภาษาญี่ปุ่น POKA คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่<br /> YOKE คือ ป้องกัน/ไม่ให้เกิด/หลีกเลี่ยง หรือที่เรียกกันเป็นที่แพร่หลายว่าระบบป้องกันความผิดพลาดจากการพลั้งเผลอหรือใช้คำว่า Error- Proofing ซึ่งระบบ POKA-YOKE นี้ ควบคุมให้งานในกระบวนการมีความถูกต้องมากที่สุดก่อนที่จะสามารถผ่านไปสู่กระบวนการต่อไป โดยความผิดพลาดที่เกิดจากเครื่องจักรนั้นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากนักเพราะวิศวกรที่ได้ออกแบบเครื่องจักรนั้นมักออกแบบให้ได้ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง ส่วนมากที่มีปัญหาในการผลิตคือ &ldquo;คน&rdquo; แต่ถ้าเราออกแบบให้ดีตั้งแต่ต้นปัญหาต่างๆ เช่นของเสีย หรือปัญหาที่เกิดจากคนก็จะหมดไปทำให้ประหยัดค่าอบรมซ้ำๆและค่าความเสียหายที่เกิดจากของเสียเป็นต้น<br /> <br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของระบบคุณภาพ รวมถึงหลักการของระบบป้องกันความผิดพลาดหรือของเสียเป็นศูนย์<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานเพื่อลดความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและ<br /> ทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4.เพื่อเข้าใจถึงต้นทุนการผลิต ความสูญเสียจากความผิดพลาดในการผลิต<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป<br /> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.ระบบการผลิตและงานบริการ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.ต้นทุน กำไร และความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.คุณภาพ คืออะไรในปัจจุบัน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4.จิตสำนึกด้านคุณภาพเพื่อการลดของเสีย<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5. การควบคุมคุณภาพของเสียเป็นศูนย์ (ZQC)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6. อะไรทำให้เกิดของเสีย<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7. ระดับของการความคุมความผิดพลาดในการผลิตทั้ง 7 ระดับ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8. ระบบ Poka Yoke และวิธีการใช้งานระบบ Poka Yoke เพื่อลดของเสียเป็นศูนย์<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 9. เทคนิคการแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงงานเพื่อลดของเสียเป็นศูนย์<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10. กรณีศึกษาและตัวอย่างระบบ Poka Yokeเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.การบรรยาย&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;40 %<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50%<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10 %&nbsp;<br /> <br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong> 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )<br /> <br /> <br /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; width: 350px; height: 128px;" /></a> Fri, 26 Oct 2018 14:40:00 +0700 หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบ Analytical Thinking http://perfecttraining.net/product/detail-353466.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบ</strong><br /> <strong>Analytical Thinking</strong><br /> &nbsp;</div> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการแก้ไขปัญหาการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน&nbsp; เพื่อให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการแก้ไขปัญหาในการทำงานให้มีความราบรื่น เป็นระบบและมีมาตรฐานในการทำงาน ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการทำงาน โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนั้น ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ จากวงล้อของ PDCA: Plan Do Check และ Action จนได้รับความนิยมไปในทุกวงการทั้งภาคการผลิตและบริการ ที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเอง นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิ่งทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจ ขาดความรู้ที่จะส่งเสริมการทำงานให้ง่ายขึ้น หากบริษัทใดให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบให้รู้จักกับการคิดวิเคราะห์แก่พนักงานแล้วนั้น ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข&nbsp; การรอคอยงาน&nbsp; การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้อีกด้วย<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้ทักษะการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วย &ldquo;การคิดอย่างเป็นระบบ&rdquo; ได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong>1.เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้หลักการ PDCA ได้อย่างถูกต้อง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7.เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> หัวข้อการเรียนรู้<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.ระบบการผลิตและงานบริการ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.ต้นทุน กำไร และความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.การดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4.คุณสมบัติเบื้องต้นในการคิดอย่างเป็นระบบ (สังเกต วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5.การวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.การประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาด้วย PDCA ในเวลาการทำงาน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7.หลัก 5 ข้อ ในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8.แนวคิด 6 ขั้นตอนมนการปรับปรุงงาน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 9.หลักการแก้ปัญหาร่วมกันของหน่วยงานและองค์กร ผ่านการคิดอย่างเป็นระบบ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- เรียนรู้หลักการระดมสมอง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- หลักการวางแผน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- หลักการทำงานเป็นทีมที่ทุกคนมีส่วนร่วม<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- การลงมือทำและการแบ่งหน้าที่<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- การประเมินผลและการปรับปรุง เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีขึ้น<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10.แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง<br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <u>Workshop1:</u></strong><strong> Team Work for improvement</strong><br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<u>Workshop2:</u></strong><strong> ทำงานให้ไวและได้คุณภาพผ่านการทำงานเป็นทีม</strong><br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<u> Workshop3:</u></strong><strong> พลังงานแห่งการประยุกต์ใช้การคิดอย่างเป็นระบบ ในการปรับปรุงงาน</strong><br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.การบรรยาย&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;40 %<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50%<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10 %&nbsp;<br /> <br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong> 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )<br /> <br /> <br /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; width: 350px; height: 128px;" /></a><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">&nbsp;</span><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp; Fri, 26 Oct 2018 14:33:00 +0700 หลักสูตร การแก้ไขปัญหาด้วย Why Why analysis Finding technique and solving problem by Why why analysis http://perfecttraining.net/product/detail-353464.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร การแก้ไขปัญหาด้วย</strong><strong> Why Why analysis</strong><br /> <strong>Finding technique and solving problem by Why why analysis</strong><br /> &nbsp;</div> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า ทำให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนั้น ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การบริหารงานแบบทุกคนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางการบริหารที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ของญี่ปุ่น&nbsp; ซึ่งแนวทางนี้ ทุกคนจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง&nbsp;(Autonomous)&nbsp;คนไทยเองก็มีศักยภาพ ในการแก้ปัญหาได้ดี&nbsp;แต่มักชอบแก้ปัญหาที่อาการหรือปลายเหตุมากกว่าแก้ที่สาเหตุรากเหง้า&nbsp; ดูได้จากปัญหาต่างๆ&nbsp;ที่แก้ไปแล้วจะกลับมาเกิดซ้ำอีก&nbsp; นั่นอาจเป็นเพราะเราไม่มีวิชาที่สอนเรื่องนี้โดยตรง&nbsp;หรืออาจไม่ค่อยมีเวลาค้นหาสาเหตุ&nbsp;เพราะต้องการผลที่รวดเร็ว&nbsp;หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ท่านเข้าถึงขั้นตอนและเทคนิคในการแก้ปัญหาการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นรากเหง้าสมกับเป็นนักแก้ปัญหา&nbsp;มืออาชีพต่อไป ความหมายรวมคือการเปรียบเทียบระหว่าง จุดประสงค์ (สิ่งที่ต้องการ) กับวิธีการ (วิธีที่จะทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ) วิธีการต่างเกินไปน้อยเกินไปหรือไม่สม่ำเสมอก็จะทำให้เกิดความสูญเปล่าได้ทั้งสิ้น ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ว่าจะมีแนวทางป้องกันแก้ไขด้วยวิธีการง่ายๆ ได้อย่างไรและสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลเกิดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการผลิตอย่างเป็นระบบ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างคุณภาพกับตัวสินค้าได้อย่างถูกต้อง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.เพื่อเข้าใจถึงขั้นตอนและเทคนิคในการแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้า<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7.เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8.เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป<br /> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - หลักการของระบบการผลิตปัจจุบันและอนาคต<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - ปัญหาของการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - แนวคิดการแก้ปัญหาและลักษณะของปัญหา<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - ความหมายและเป้าหมายของเทคนิค&nbsp;3&nbsp;G&nbsp;(Genba&nbsp;:&nbsp;สถานที่จริง,Genbutsu&nbsp;:&nbsp;ของจริง,&nbsp;Genjitsu&nbsp;:&nbsp;สถานการณ์จริง)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - 2&nbsp;G&nbsp;ที่เหลือ&nbsp;(Genri&nbsp;:&nbsp;หลักการ/ทฤษฎี,&nbsp;Gensoku&nbsp;:&nbsp;ระเบียบกฎเกณฑ์)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - เทคนิคการหาสาเหตุรากเหง้าด้วย&nbsp;5&nbsp;why<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - เทคนิคการประยุกต์ใช้&nbsp;why-why และแผนภูมิก้างปลา<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - เทคนิคการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - วงจรการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน<br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Work shop</strong>: การแก้ไขปัญหาที่หน้างาน<br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Work shop</strong>: การทำงานเป็นทีมเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยหลัก 3 GEN 5 Why<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.การบรรยาย&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;50 %<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม &nbsp;&nbsp;&nbsp; 40%<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10 %&nbsp;<br /> <br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong> 1 วัน&nbsp; ( 6 ชั่วโมง )<br /> <br /> <br /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%20Why%20Why%20analysis.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; width: 350px; height: 128px;" /></a><br /> &nbsp; Fri, 26 Oct 2018 14:22:00 +0700 หลักสูตร กลยุทธ์สนับสนุนการทำงานเป็นทีม Team Work Promotion Strategy Organization Awareness http://perfecttraining.net/product/detail-353463.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร กลยุทธ์สนับสนุนการทำงานเป็นทีม</strong><br /> <strong>Team Work Promotion Strategy Organization Awareness</strong><br /> &nbsp;</div> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; มีผู้กล่าวถึงการทำงานเป็นทีมว่าเปรียบเสมือนการเล่นแข่งขันฟุตบอล&nbsp;ซึ่งจะมีองค์ประกอบ 2 ประการ &nbsp;คือ&nbsp;ความสามารถเฉพาะตัวของนักฟุตบอล&nbsp;และการประสานงาน&nbsp;ความสามารถของนักฟุตบอลด้วยกันซึ่งเรียกว่า&nbsp;&ldquo;ทีมเวิร์ค&rdquo;&nbsp;หรือการทำงานร่วมกันเป็นทีม&nbsp;เพราะการแข่งขันนี้จะไม่&nbsp;สามารถบรรลุถึงชัยชนะได้เลยหากขาดการทำงานร่วมกัน&nbsp;ถึงแม้ว่าจะมีศูนย์หน้าที่เก่งกาจ&nbsp;หรือมียอดนักรับลูกมือกาว&nbsp;จึงอาจกล่าวได้ว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของการทำงานที่ได้รับมอบหมายที่ต้องการให้งานนั้นบรรลุถึงเป้าหมายได้&nbsp;แต่การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นของทีมงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใด&nbsp;โดยเฉพาะองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมที่ต้องมี<br /> เป้าหมาย&nbsp;หน้าที่&nbsp;บทบาทของสมาชิก&nbsp;ผู้นำที่รอบรู้นำไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องและสิ่งที่สำคัญของการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม&nbsp;ความไว้เนื้อเชื่อใจ&nbsp;การสื่อสาร&nbsp;ฯลฯ&nbsp;สิ่งต่างๆ&nbsp;เหล่านี้ล้วนประกอบให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะสภาพการณ์ปัจจุบันที่ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน&nbsp;เนื่องจากองค์การไม่สามารถจัดจ้างบุคลากรตามใจชอบได้เช่นในอดีต พนักงานต้องทำงานหลายหน้าที่มากขึ้น&nbsp;ฉะนั้นการประสานกันในทีมจึงมีความสำคัญต่อผลสำเร็จของงานแทบทุกหน่วยงานขององค์การ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การสร้างกลยุทธ์ในการทำงานเป็นทีม ของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการทำงานที่เหมาะสมเกื้อกูลกัน มีการแบ่งปันกันอย่างเหมาะสม การวางแผน การสั่งงาน การติดตามงาน รวมถึงการสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน จึงหมายถึงกลยุทธ์การทำงานเป็นทีมทีมที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หน่วยงานนั้นประสบผลสำเร็จ และนำไปสู่องค์กรแห่งความร่วมมือได้อีกด้วย<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1. เพื่อให้เข้าใจในแนวคิด&nbsp;และองค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานเป็นทีม<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.&nbsp;เพื่อสร้างเสริมความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมในทีม<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.&nbsp;เพื่อสร้างความรับผิดชอบและการเป็นผู้นำ&nbsp;ผู้ตามของทีม&nbsp;รวมทั้งแนวทางการสื่อสารที่ลดความขัดแย้งภายในทีม<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4.&nbsp;เพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดจากการทำงานเป็นทีมทั้งในปัจจุบันและอนาคต<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไป<br /> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.ความสำคัญและความหมายของการทำงานเป็นทีม<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.ขบวนการทำงาน&nbsp;เพื่อนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4.สมาชิก&nbsp;บทบาทของสมาชิกและผู้นำทีม<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5.บรรยากาศที่ดีในการทำงานต่อการสร้างผลผลิตภายในองค์การ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.การสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมอยู่เสมอ<br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <u>Workshop1:</u></strong> &ldquo;เราเป็นใคร&rdquo; รู้เขา รู้เรา สร้างการยอมรับซึ่งกันและกัน<br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <u>Workshop2:</u></strong> &ldquo;หัวใจของการทำงานร่วมกัน&rdquo; ทำอย่างไรงานจึงสำเร็จเมื่อต้องทำงานร่วมกัน<br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <u>Workshop3:</u></strong> &ldquo;ระดมสมองทำงานเป็นทีม&rdquo; เพื่อเป้าหมายสู่ความสำเร็จ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.การบรรยาย&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;40 %<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50%<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10 %&nbsp;<br /> <br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong> 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )<br /> <br /> <br /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; width: 350px; height: 128px;" /></a><br /> &nbsp; Fri, 26 Oct 2018 14:13:00 +0700 หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต (Strategic for Production Management) http://perfecttraining.net/product/detail-353460.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต</strong><br /> <strong>(Strategic for Production Management)</strong><br /> &nbsp;</div> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต,&nbsp;การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้&nbsp; ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ&nbsp; ดังนั้นการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี&nbsp;มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์&nbsp;Q C D&nbsp;(Quality, Cost, Delivery) เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ความสำเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่กำลังการผลิตสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีทั้งหมดของปี<br /> หลักสูตร &ldquo;กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต&rdquo; จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method&nbsp; /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5.เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป<br /> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - ตัวฉุดรั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - &ldquo;คุณภาพ&rdquo; และความอยู่รอดขององค์กร<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - ความสำคัญของ &ldquo;ลูกค้าภายใน&rdquo; และ &ldquo;ลูกค้าภายนอก&rdquo; สำหรับหัวหน้างาน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร<br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Workshop1: </strong>เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้ &ldquo;การทำงานเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จ&rdquo;<br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Workshop2: </strong>ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง<br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Workshop3: &ldquo;</strong>เป้าหมายคุณภาพ&rdquo; ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้</strong> <ol> <li>การบรรยาย&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;40 %</li> <li>เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50%</li> <li>กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10 %</li> </ol> &nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong> 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )<br /> <br /> <br /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95(1).pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a> Fri, 26 Oct 2018 13:59:00 +0700 หลักสูตรการสร้างพฤติกรรมที่ดีเพื่อพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ http://perfecttraining.net/product/detail-353448.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตรการสร้างพฤติกรรมที่ดีเพื่อพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ</strong></div> &nbsp;<br /> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><strong> (principle and rational)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การบริหารคนในองค์กรนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร เพราะหลากหลายคนต่างที่มาอยู่ในองค์กร การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมนั้นก็มีอยู่หลายรูปแบบ แต่ผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารคนส่วนใหญ่มักจะอยู่ในตำแหน่งหัวหน้างาน ผู้บริหาร ทุกองค์กรมักประสบกับปัญหาในเรื่องของคนหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของคนในบังคับบัญชาที่มีพฤติกรรมออกไปในทิศทางที่ไม่เป็นอันพึงประสงค์หรือสอดคล้องกับองค์กร เช่น การหยุดงาน การขาดงาน ทำงานไม่เต็มที่ อยู่ไปวันวัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ดังนั้นผู้ที่อยู่ในสายหัวหน้างานหรือบริหารควรใช้จิตวิทยาศิลปะในการบริหารคน โดยจะหาวิธีการรูปแบบของการบริหารคนการสร้างแรงจูงใจให้คนทำงาน โดยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน การบริหารทีมงาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์ไปยังเป้าหมายขององค์กร<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><strong> (Objective)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong>1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของพฤติกรรมที่ดี และการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เพื่อสร้างสร้างแนวคิด และพฤติกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาทีมงานพัฒนาคนได้อย่างมีประสิ?ภาพ<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><strong> (Target Group)</strong> <ul> <li>พนักงาน หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><strong> (learning Points)</strong><br /> <strong>Module 1 การสร้างพฤติกรรมที่ดี</strong> <ul> <li>กรอบแนวคิดการบริหารงานคน</li> <li>พื้นฐานที่มาของพฤติกรรมบุคคล</li> <li>การปรับพฤติกรรมคืออะไร?</li> <li>7 อุปนิสัยที่พนักงานในองค์กรควรรู้ (7 Habits)</li> <li>รู้เข้า รู้เรา ด้วยหลักการ DISC Model</li> <li>Workshop กิจกรรมค้นหาประเภทคนในองค์กร</li> </ul> <strong>Module 2 การพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ</strong> <ul> <li>4 ปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาทีมงาน</li> <li>ความเป็นผู้นำ</li> <li>การวางเป้าหมายของทีม</li> <li>การสื่อสารแบบ Ho-Ren-So</li> <li>การสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน</li> <li>การพัฒนาองค์ความรู้สู่การบริหารงาน บริหารคน ( Point of Development)</li> <li>Workshop เดินคนเดียวไปได้ช้า แต่ถ้าเดินไปด้วยกันไปได้ไกล ด้วยการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการสื่อสารแบบ HO-REN-SO</li> <li>สรุปการเรียนรู้</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้ (</strong><strong>Format &amp; Style)</strong> <ul> <li>การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong><strong> (Times) </strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 วัน ( 09.00 &ndash; 16.00 น. )&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%20p.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thu, 25 Oct 2018 16:27:00 +0700 หลักสูตร ลดอุบัติเหตุในที่ทำงานโดยใช้เทคนิค KYT http://perfecttraining.net/product/detail-353447.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร ลดอุบัติเหตุในที่ทำงานโดยใช้เทคนิค </strong><strong>KYT</strong></div> &nbsp;<br /> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><strong> (principle and rational)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การลดอุบัติเหตุในการทำงานนั้นต้องมีการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงของอุบัติเหตุนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู้เทคนิค KYT (Kiken Yoshi Training)&nbsp; เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นจากประเทศญี่ปุ่น และในปัจจุบันได้มีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย&nbsp; เครื่องมือ KYT นี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อคาดการณ์ว่ายังมีอันตรายที่ยังต้องมีการระมัดระวังเพื่อลดความปลอดภัยในการทำงาน<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><strong> (Objective)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ KYT<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน และนำเทคนิคต่างๆของการทำ KYT เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการทำงาน ลดการสูญเสียต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><strong> (Target Group)</strong> <ul> <li>พนักงานทุกระดับ</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><strong> (learning Points)</strong> <ul> <li>กรอบแนวคิดด้านความปลอดภัย</li> <li>ความเป็นมาและความสำคัญของ KYT</li> <li>ความปลอดภัยสำคัญอย่างไรกับองค์กร</li> <li>การเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสีย</li> <li>การสร้างการมีส่วนร่วมจิตสำนึกความปลอดภัย</li> <li>ความปลอดภัยกับการบริหาร 4 M</li> <li>หลักสำคัญและการปฏิบัติในการทำ KYT</li> <li>การสร้างกิจกรรมการส่งเสริมการทำ KYT</li> <li>กรณีศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และโรคจาการทำงาน</li> <li>ขั้นตอนการจัดทำ KYT</li> <li>การนำ KYT ไปปฏิบัติ ( Implement)</li> </ul> &nbsp;<br /> &nbsp;<strong>รูปแบบการเรียนรู้ (</strong><strong>Format &amp; Style)</strong> <ul> <li>การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที</li> <li>การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong><strong> (Times)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 วัน ( 09.00 &ndash; 16.00 น. )<br /> <br /> <br /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%20KYT%20p(1).pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a> Thu, 25 Oct 2018 16:13:00 +0700 หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN - SO http://perfecttraining.net/product/detail-353443.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร </strong><a href="http://www.google.co.th/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=10&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj1i8uoj-nWAhWGqY8KHaczAAYQFghYMAk&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.bigqtraining.net%2Ftag_detail.php%3Fid%3D145&amp;usg=AOvVaw1IhXrA3vXaVT4n_LJw2Aan"><strong>เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก</strong></a> <strong>HO &ndash; REN - SO</strong></div> &nbsp;<br /> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><strong> (principle and rational)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ในแต่ละวันของการทำงาน พนักงานที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่กำหนดไว้หรือไม่ งานที่ทำมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของงานอยู่มากน้อยเพียงใด&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ในฐานะคนที่เป็นหัวหน้างาน หรือในฐานะคนที่ทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันควรมีการตรวจสอบในแต่ละส่วนงานว่าสำเร็จไปได้มากน้อยเพียงใด การที่องค์กรจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกเช่นนี้ได้ จำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจของการทำงานแบบ HO-REN-SO เรียนรู้หลักของการใช้ HO-REN-SO จะต้องเป็นคนช่างสังเกตสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการแบบ HO-REN-SO ให้กับผู้บังคับชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข (Take action) และปรับปรุงเพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><strong> (Target Group)</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;พนักงานทุกระดับ<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><strong> (learning Points)</strong><br /> <strong>Module 1วัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น </strong> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>เรียนรู้วัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น</li> <li>คุณธรรม จริยธรรมในการทำงานแบบผสมผสานไทย-ญี่ปุ่น</li> <li>การพัฒนา 5 ทักษะเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ (IQ EQ AQ MQ SQ)</li> <li>เสริมทักษะการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผ่านรูปแบบคน 4 ประเภท DISC</li> <li>Workshop ค้นหาคนแต่ละประเภท เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสาร</li> </ul> <strong>Module 2เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามหลัก HO REN SO</strong> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>แนวคิดเกี่ยวกับ HORENSO</li> <li>เทคนิคการรายงาน (HO)</li> <li>เทคนิคการประสานงาน (REN)</li> <li>เทคนิคการปรึกษา (SO)</li> </ul> <ul> <li>Workshop การสื่อสารการทำงานด้วย Ho-Ren-So นำเสนอพร้อม&nbsp; Comment โดยวิทยากร</li> </ul> <br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้ (</strong><strong>Format &amp; Style)</strong> <ul> <li>การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที</li> <li>การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong><strong> (Times) </strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 วัน ( 09.00 &ndash; 16.00 น. )<br /> <br /> <br /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%20HO%20p(1).pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">&nbsp;</span><br /> &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; Thu, 25 Oct 2018 15:04:00 +0700 หลักสูตร เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน http://perfecttraining.net/product/detail-353439.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร </strong><strong>เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน</strong></div> &nbsp;<br /> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><strong> (principle and rational)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การทำงานทุกอย่างไม่ว่างานนั้นจะอยู่ในส่วนใดขององค์กร ทั้งที่ทุกคนทุกส่วนงานใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถแต่อย่าลืมว่าการทำงานใช่ว่าจะสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังเสมอไปโดยเฉพาะการทำงานร่วมกันคนหลายคน กับงานหลายฝ่ายจะต้องมีการประสานงานระหว่างกันผลลัพธ์ของงานย่อมเจอทั้งความสำเร็จ และความล้มเหลวของงาน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การจัดการกับข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองการทำงาน จึงมีความจำเป็นอันดับต้นๆที่ทุกคน ทุกฝ่ายจะต้องเรียนรู้สาเหตุจากความผิดพลาดของงาน ว่าสาเหตุความผิดพลาดนั้นเกิดจากปัจจัยใด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสภาพแวดล้อมของการทำงาน ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากคน โดยตรง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>หลักสูตร เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน</strong>&nbsp; จึงถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาให้กับบุคคลหรือพนักงานในทุกส่วนงานในการเรียนรู้เทคนิคการจัดการลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของทุกส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การได้เป็นอย่างดี<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><strong> (Objective)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในสภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหา และนำปัญหาไปผ่านกระบวนการคิดในเชิงบวก เพื่อจัดการกับปัญหากับข้อผิดพลาดอย่างเป็นระบบ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เพื่อนำเครื่องมือต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกับข้อผิดพลาดได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><strong> (Target Group)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป<br /> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><strong> (learning Points)</strong><br /> <strong>Module # 1 ข้อผิดพลาดจากการทำงาน</strong> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>แนวคิดในการลดข้อผิดพลาด</li> <li>สาเหตุที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด</li> <li>กลยุทธ์ในการจัดการข้อผิดพลาด</li> </ul> <strong>Module # 2 เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการทำงาน และการบริหารจัดการที่ดี </strong> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>บทบาทตนเอง บทบาทหัวหน้างาน บทบาทผู้ใต้บังคับบัญชา</li> <li>คุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน</li> <li>การบริหารจัดการกับคนในองค์การ (Management People )</li> <li>การบริหารจัดการกับงาน (Managing Work )</li> <li>การบริหารจัดการทีมงาน (Team Management)</li> </ul> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Module # 3 การเลือกเครื่องมือมาใช้ลดความผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน</strong> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>การสื่อสารการทำงานตามหลัก HO REN SO</li> <li>การเลือกใช้แผนผังการปลา (Fishbone diagrams)</li> <li>สรุป ถาม-ตอบ</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้ (</strong><strong>Format &amp; Style)</strong> <ul> <li>การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที</li> <li>การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong><strong> (Times)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 วัน ( 09.00 &ndash; 16.00 น. )<br /> <br /> <br /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20p(1).pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp; Thu, 25 Oct 2018 11:53:00 +0700 หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Negotiation) http://perfecttraining.net/product/detail-353437.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (</strong><strong>Negotiation)</strong></div> &nbsp;<br /> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><strong> (principle and rational)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ในกระบวนการทำงานด้านการจัดซื้อนั้น &ldquo;วิธีการซื้อ&rdquo; เป็นสิ่งสำคัญที่นักจัดซื้อต้องให้ความใส่ใจ เพราะเป็นจุดที่ชี้ขาดว่าจะซื้อของได้ตรงความต้องการและบริษัทโดยที่ได้รับประโยชน์สูงสุดหรือไม่&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วิธีการจัดซื้อที่นิยมนำมาใช้กันมากที่สุดก็คือ 'การเจรจาต่อรองราคารวมถึงเงื่อนไขต่างๆ กับผู้ขาย'&nbsp; ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรมีกำไรเพิ่มขึ้นได้ ด้วยความเข้าใจในหลักการ เพิ่มทักษะ และความมี เหตุผลการเจรจาต่อรอง ซึ่งจะเป็นแนวทางสู่การเป็น นักจัดซื้อ ที่ดีได้ในอนาคต<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><strong> (Objective)</strong> <ul> <li>เพื่อให้ทราบโอกาสที่ต้องมีการเจรจาต่อรอง</li> <li>เพื่อให้วางแผนและการเตรียมตัวเพื่อเจรจาต่อรองได้</li> <li>เพื่อให้ทราบภาษาท่าทางในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ</li> <li>เพื่อให้ทราบการเจรจาต่อรองการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ</li> <li>เพื่อให้ทราบทางเลือกอื่นที่ใช้แทนการเจรจาต่อรอง</li> </ul> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><strong> (Target Group)</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ที่สนใจทั่วไป<br /> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><strong> (learning Points)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 Scope ของการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. บทบาทและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายกับรูปแบบการจัดซื้อ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4. ตั้งเป้าหมายในการจัดซื้อจัดหาให้ตรงกับความต้องการ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5. เจาะลึกยุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดหาสินค้าแต่ละกลุ่ม<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6. การวิเคราะห์และการจัดกลุ่มสินค้า<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&bull; การจัดกลุ่มสินค้าตามมูลค่า โดย Pareto Rule (80/20) , ABC Analysis<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&bull; การจัดกลุ่มสินค้าและกลยุทธ์การบริหารสินค้าแต่ละกลุ่ม โดย Supply Positioning Model<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&bull; ปัจจยัพิจารณาการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&bull; Workshop การจัดแบ่งกลุ่มสินค้าตามวิธีการต่างๆ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7. เข้าใจมุมมองของซัพพลายเออร์<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8. การวางแผนยุทธวิธีในการเจรจาต่อรองจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 9. การสร้างทางเลือกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10. เทคนิคการทำสัญญา ที่รัดกุมและไม่เสียเปรียบ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 11. เคล็ดลับการสร้างกำไรให้กับองค์กร<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 12. Workshop แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการเจรจาต่อรอง<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้ (</strong><strong>Format &amp; Style)</strong> <ul> <li>บรรยาย &ndash; สาธิต &ndash; ประสบการณ์ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ70%)</li> <li>เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา&nbsp;</li> <li>ระดมสมอง &ndash; กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์&ndash; การแสดงบทบาทสมมติ</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong><strong> (Times)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 วัน ( 09.00 &ndash; 16.00 น. )<br /> <br /> <br /> <br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%20p.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a>&nbsp; <body id="cke_pastebin" style="position: absolute; top: 699px; width: 1px; height: 280px; overflow: hidden; margin: 0px; padding: 0px; left: -1000px;"><a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%20QCC%201(1).pdf" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a></body> Thu, 25 Oct 2018 11:32:00 +0700 หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม http://perfecttraining.net/product/detail-353434.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม</strong></div> &nbsp;<br /> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><strong> (principle and rational)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หลายองค์กรจะมีพนักงานที่ลาออกไป และก็มีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ ประกอบกับการเวลาที่เปลี่ยนโครงสร้างของระบบประกันสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หากมีการเจ็บป่วย จำเป็นต้องทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับระบบประกันสังคม ในเรื่องของ กองทุนประสังคม และกองทุนเงินทดแทน ว่าจะช่วยเราในด้านใดได้บ้าง<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><strong> (Objective)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.เพื่อทราบในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างที่จะได้รับจากประกันสังคม<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เพื่อทราบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบประกันสังคม ณ ปัจจุบัน<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><strong> (Target Group)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ<br /> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><strong> (learning Points)</strong> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>ภารกิจหลักของประกันสังคม</li> <li>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type:circle;"> <li>พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และ พ.รบ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4 ) 2558</li> <li>พ.ร.บ.เงินทดแทน&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ.2537</li> </ul> </li> <li>หน้าที่หลักของประกันสังคม</li> <li>ประเภทผู้ประกันตน</li> <li>กองทุนประกันสังคม</li> <li>สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน</li> <li>กองทุนเงินทดแทน</li> <li>เอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน</li> <li>ถาม-ตอบ</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้ (</strong><strong>Format &amp; Style)</strong> <ul> <li>การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%&nbsp;</li> <li>กิจกรรมและWork shop&nbsp; ถาม-ตอบ 40%&nbsp;&nbsp;</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong><strong> (Times)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 วัน ( 09.00 &ndash; 16.00 น. )<br /> <br /> <br /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%20p.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thu, 25 Oct 2018 10:13:00 +0700 หลักสูตร การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4M http://perfecttraining.net/product/detail-353433.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก </strong><strong>4M</strong></div> &nbsp;<br /> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><strong> (principle and rational)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ในยุคของการแข่งทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ต่างใช้กลยุทธ์วิธีเพื่อช่วงชิงโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการ ดังนั้นการบริหารงานจึงเป็นหน้าหลักของฝ่ายบริหารโดยเริ่มตั้งแต่กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ&nbsp; กลยุทธ์ระดับหน่วยงานต้องมีความสอดคล้องและล้อไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังเป้าประสงค์ขององค์กร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การบริหารงานเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยใช้ต้นทุนให้ต่ำที่สุดจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพราะความสำเร็จของธุรกิจ ไม่ใช่เป็นเพียงการผลิตสินค้าหรือบริการได้เพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องรู้วิธีการบริหารและสามารถจัดการได้เป็นอย่างดี การบริหารนั้นจะประกอบไปด้วย 4 M (Man / Machine / Method&nbsp; /Materials) โดยจะต้องมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยเริ่มตั้งแต่บริหารคน จะต้องบริหารอย่างไรให้คนทำงาน หรือสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ การใช้เครื่องจักร ต้องวิเคราะห์ว่าต้องใช้เครื่องจักรอย่างไรให้คุ้มค่า เต็มกำลัง (Capacity) วิธีการต่างเช่นการนำระบบมาใช้ เช่น&nbsp; ระบบบริหารงาน&nbsp; ระบบ 5 ส ไคเซ็น หรือบระบบอื่นที่มีความจำเป็นต่อการทำงาน&nbsp; การเลือกซื้อเลือกใช้วัสดุในการผลิตสินค้าหรือบริการ&nbsp; เพราะการบริหาร 4 M เป็นเรื่องของผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน ทุกๆคนในองค์กรจำเป็นต้องมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันคำว่า &ldquo;เป้าหมาย ประสิทธิภาพ&rdquo;&nbsp; โดยทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><strong> (Objective)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของการทำงาน หลักของการบริหารงานด้วยหลัก 4 M<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิค วิธีการต่างๆ เครื่องมือที่จำเป็นไปปรับใช้ในกระบวนการทำงาน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.เพื่อสร้างจิตสำนึกแบบมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหา การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><strong> (Target Group)</strong> <ul> <li>พนักงาน หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><strong> (learning Points)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.กรอบแนวคิดการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4M<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.ทบทวน เป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.ระบบงานในองค์กรปัจจุบันเป็นอย่างไร?<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4.การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อความอยู่รอดขององค์กร<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<u>Workshop 1</u> วิเคราะห์ ระบบงาน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตามหลักเป้าหมายองค์กรเพื่อสร้างความอยู่รอด<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5.ต้นทุนในการผลิตมีอะไรบ้าง เช่น ต้นทนคงที่ ต้นทุนฝันแปร<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.แนวทางการการวิเคราะห์ปัญหาและการบริหารด้วยหลัก 4 M<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7.ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขอองค์กรวัดจากอะไร?<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<u> Workshop 2</u> บริหารงานอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จด้วยหลัก 4 M<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8.ความสำคัญของลูกค้า ภายใน และ ภายนอก แตกต่างกันอย่างไร<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 9.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย QCDSMEE<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10.การนำเครื่องมือต่างๆมาใช้ปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่น PDCA, 5ส ไคเซ็น<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <u>Workshop 3</u> ระดมสมองโดยนำเครื่องมือต่างๆมาใช้ลดความผิดพลาดและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;11.การสื่อสารเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหลัก HO-REN-SO<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;12.การบริหารทีมการงาน และการบริหารเวลา เพื่อความสำเร็จขององค์กร<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <u>Workshop 4</u> เดินคนเดียวไปได้ช้า แต่ถ้าเดินไปด้วยกันไปได้ไกล ด้วยการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการสื่อสารแบบ HO-REN-SO<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้ (</strong><strong>Format &amp; Style)</strong> <ul> <li>การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong><strong> (Times)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 วัน ( 09.00 &ndash; 16.00 น. ) &nbsp;<br /> <br /> <br /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%204M%20p(1).pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; Thu, 25 Oct 2018 09:57:00 +0700 หลักสูตร การจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน ( 5S for Productivity & Improvement) http://perfecttraining.net/product/detail-353426.html <div style="text-align: center;">&nbsp;<strong>หลักสูตร การจัดทำ </strong><strong>5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน</strong><br /> <strong>( 5S for Productivity &amp; Improvement)</strong><br /> &nbsp;</div> <div><strong>หลักการและเหตุผล</strong><strong> (principle and rational)</strong></div> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ในยุคของการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว &nbsp;เป้าหมายของทุกองค์กรย่อมมุ่นเน้นไปที่ผลกำไร เพราะหากมีผลกำไรมากเท่าไหร่ย่อมส่งผลให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดได้ แต่การพุ่งเป้าไปที่ยอดขายเพื่อให้ได้กำไรเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นองค์กรจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานกิจกรรม 5ส การปรับปรุงงานด้วย Kaizen เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การดำเนินการ 5ส จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรม 5ส จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตของงานประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสัย ดังนั้นองค์กรต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก&nbsp; และตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรม 5 ส&nbsp; ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเชื่อมโยงกับนโยบายของเป้าหมายขององค์กร เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับองค์ได้อย่าง แลสามารถพัฒนาไปยังโครงการอื่นๆได้อีก&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ไม่ว่าจะเป็น TQM,QCC เป็นต้น<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><strong> (Objective)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.เพื่อสร้างความเข้าใจและจัดทำกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงการทำงานได้อย่างถูกต้องตามหลัก 5ส<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิค และวิธีการในการทำกิจกรรม และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณภาพของงานให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><strong> (Target Group)</strong> <ul> <li>บุคลากรทุกระดับ หัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><strong> (learning Points)</strong> <ul> <li>กรอบแนวคิด 5 เพื่อเพิ่มผลิตภาพของงาน</li> <li>หลักการ 5 ส กับการพัฒนางานเพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน</li> <li>ขั้นตอนในการจัดทำ 5ส เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน <ol> <li>ส 2 สะดวก</li> <li>สะสาง</li> <li>สะอาด</li> <li>สร้างมาตรฐาน</li> <li>สร้างนิสัย</li> </ol> </li> </ul> Workshop/กรณีศึกษาตัวอย่างจากบริษัทที่ทำแล้วประสบคามสำเร็จ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การจัดมาตรฐานสู่การปฏิบัติ <ol style="list-style-type:circle;"> <li>มาตรฐานกลาง <ul style="list-style-type:circle;"> <li>เทคนิคการจัดทำมาตรฐานกลาง</li> <li>การพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะกับบริษัทฯ</li> </ul> </li> <li>มาตรฐานพื้นที่ <ul style="list-style-type:circle;"> <li>การจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บ</li> <li>การจัดทำมาตรฐานการใช้งาน</li> <li>การจัดทำมาตรฐานบำรุงรักษา</li> </ul> </li> </ol> <ul> <li>เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส ให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน <ol> <li>Self Audit</li> <li>Committee Audit</li> <li>Management Audit</li> </ol> </li> <li>แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการตรวจ</li> </ul> Workshop การตรวจประเมิน 5 ส จากกรณีตัวอย่าง<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้ (</strong><strong>Format &amp; Style)</strong> <ul> <li>การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที</li> <li>การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong><strong> (Times)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 วัน ( 09.00 &ndash; 16.00 น. )<br /> <br /> <br /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%205%E0%B8%AA%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20p(1).pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp; Wed, 24 Oct 2018 16:33:00 +0700 หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (Modern Purchasing Strategy) http://perfecttraining.net/product/detail-353424.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ </strong><br /> <strong>(</strong><strong>Modern Purchasing Strategy)</strong><br /> &nbsp;</div> <div><strong>หลักการและเหตุผล</strong><strong> (principle and rational)</strong></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละบริษัทนั้นเป็นต้นน้ำของกิจการ หากเกิดการสะดุดขลุกขลักก็ย่อมสร้างความปั่นป่วนให้ปฏิบัติการต่างๆ ดังนั้นผู้ที่ทำงานในฝ่ายจัดซื้อจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการซื้อรูปแบบต่างๆให้ถ่องแท้ อีกทั้งควรเข้าใจข้อดีข้อเสียการจัดรูปแบบองค์กรในฝ่ายจัดซื้อด้วย<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><strong> (Objective)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong> &nbsp; &nbsp; 1.เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เพื่อนำความรู้ที่ได้หลังจากฝึกอบรมนำไปปฏิบัติในการจัดซือจัดจ้างอย่างถูกต้องและลดต้นทุนการซื้อที่ผิดพลาดลง<br /> <br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><strong> (Target Group)</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง หรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจ<br /> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><strong> (learning Points)</strong> <ul> <li>การจัดซื้อและการจัดหา คืออะไร</li> <li>กระบวนการจัดซื้อจัดหา</li> <li>การบ่งชี้ความต้องการของการจัดซื้อและการจัดหา</li> <li>คุณลักษณะเฉพาะของซัพพลายเออร์</li> <li>การวัดสมรรถนะ</li> <li>การจัดการความเสี่ยง</li> <li>ความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและซัพพลายเออร์</li> <li>การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ และการจัดซื้อในยุคโลกาภิวัฒน์</li> <li>การติดตามและประเมินผล</li> </ul> <br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้ (</strong><strong>Format &amp; Style)</strong> <ul> <li>การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที</li> <li>การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong><strong> (Times) </strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 วัน ( 09.00 &ndash; 16.00 น. )&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20p.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">&nbsp;</span><br /> &nbsp;<br /> &nbsp; Wed, 24 Oct 2018 15:17:00 +0700 หลักสูตร GMP & HACCP Requirement http://perfecttraining.net/product/detail-353420.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร GMP &amp; HACCP &nbsp;Requirement</strong></div> &nbsp;<br /> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><strong> (principle and rational)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การผลิตอาหารเพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภคนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบที่เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นจะต้องสะอาดปลอดภัย ก่อนจะส่งสินค้านั้นไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยยึดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตถึงความจำเป็นในการควบคุมในการผลิต เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารได้เป็นอย่างดี<br /> <strong><em><u>หลักสูตร </u></em></strong><strong><em><u>GMP &amp; HACCP &nbsp;Requirement</u></em></strong> เน้นให้บุคคลกรมีความรับรู้ส่งเสริมความเข้าใจในวิธีการทำงานให้ถูกต้องตามหลักของ GMP/HACCP<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><strong> (Target Group)</strong> <ul> <li>พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ GMP/HACCP</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><strong> (learning Points)</strong><br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <u>Module 1 GMP CODEX (ช่วงเช้า)</u></strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ความหมายการจัดการขั้นพ้นฐานของและระบบ GMP<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ความสัมพันธ์ของGMP &amp; HACP<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ความหมาย และชนิดของอันตราย<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ข้อกำหนด GMP ตามมาตรฐาน CODEX<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ข้อ 1วัตถุประสงค์<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ข้อ 2 ขอบข่ายการใช้ และนิยามศัพท์<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ข้อ 3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับสินค้าวัตถุดิบก่อนการผลิต (การผลิตขั้นต้น)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ข้อ 4 สถานที่ประกอบการผลิต<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ข้อ 5 การควบคุมกรรมวิธีการผลิต<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ข้อ 6 สถานที่ประกอบการ : การบำรุงรักษาและการสุขาภิบาล<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ข้อ 7 สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะส่วนบุคคล&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ข้อ 8 การขนส่ง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ข้อ 9 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ข้อ 10&nbsp; การฝึกอบรม&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><u>Module 2 HACCP (ช่วงบ่าย)</u></strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ความหมายและขั้นตอนการจัดทำ HACCP<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;การจัดทีม HACCP<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;กำหนดและอธิบายลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ์<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;กำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการนำไปบริโภค และกลุ่มผู้บริโภค<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;จัดทำผังกระบวนการผลิต<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ตรวจสอบความถูกต้องของผังกระบวนการผลิต<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;หลักการที่ 1 วิเคราะห์อันตราย&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;หลักการที่ 2 กำหนดจุดควบคุมวิกฤต&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;หลักการที่ 3 กำหนดค่าวิกฤต&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;หลักการที่ 4 กำหนดวิธีเฝ้าระวัง&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;หลักการที่ 5 กำหนดวิธีปฏิบัติการ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;หลักการที่ 6 กำหนดระเบียบการทวนสอบ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;หลักการที่ 7 การจัดเก็บเอกสารและบันทึก&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้ (</strong><strong>Format &amp; Style)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong>การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ&nbsp;<br /> <br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong><strong> (Times)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 วัน (09.00 &ndash; 16.00 น. )<br /> <br /> <br /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20GMP%20p.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a> Wed, 24 Oct 2018 12:47:00 +0700 หลักสูตร TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM for Productivity improvement http://perfecttraining.net/product/detail-353382.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร </strong><strong>TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม</strong><br /> <strong>TPM for Productivity improvement</strong><br /> &nbsp;</div> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิต มักไม่ได้สนใจวิธีการซ่อมบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมาก็คือเครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี ผลิตชิ้นงานออกมาไม่สม่ำเสมอ จนทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิตและหน่วยงานซ่อมบำรุง ทำให้เกิดต้นทุนสูง การส่งมอบไม่ทันเวลา ซึ่งส่งผลให้ขาดความร่วมมือกันของหน่วยซ่อมบำรุงและพนักงานหน่วยผลิต ด้วยปัญหานี้ จึงเกิดการพัฒนาวิธีการบริหารจัดการที่มีประสอทธิภาพขึ้นในการดูแลรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต คือ <strong>การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม</strong><strong> (Total Productive Maintenance &ndash; TPM)</strong> ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล สินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เป็นระบบการบำรุงรักษาที่ต้องการให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ ผลักดัน ให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่สูงที่สุด โดยที่คุณลักษณะอย่างหนึ่งของ TPM คือการที่ฝ่ายผลิตและบุคลากรของฝ่ายผลิตสามารถปกป้องและดูแลรักษาเครื่องจักรของตนเองได้ หรือที่เรียกว่า AUTONOMOUS MAINTENANCE หรือการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเสาหลักที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการ TPM<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หลักสูตร นี้ จะเน้นที่การทำความเข้าใจกับแนวคิดและความสำคัญของ TPM และบทบาทหน้าที่ของฝ่ายผลิตในการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางด้าน การผลิตและทางด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแนวคิดการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งหนึ่ง ในเสาหลักที่สำคัญคือ การดูแลรักษาด้วยตนเอง AUTONOMOUS MAINTENANCE (JISHU HOZEN) มีแนวคิดการดำเนินการ 7 ขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; โดยหลักสูตรนี้พนักงานจะได้ศึกษาและปฏิบัติ การดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง ตั้งแต่การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง , การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กลับสู่สภาพเดิม, การสร้างแนวทางการดูแลเครื่องจักรมีการทำความสะอาด หล่อลื่น ตรวจสอบ &nbsp;&nbsp;ซึ่งกุญแจสำคัญ&nbsp;คือ &ldquo;การทำความสะอาด คือ การตรวจสอบ&rdquo; และ &ldquo;ค้นหาจุดบกพร่องทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น&rdquo; เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางการพัฒนาความสามารถบุคลากรและสร้างความเชื่อมั่นในการ ทำงานของเครื่องจักร เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทอีกด้วย<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม TPM อย่างเป็นระบบ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.เพื่อสร้างแนวทางในการบำรุงรักษาด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4.เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพ อย่างเป็นมีรูปแบบ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5.เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7.เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป<br /> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - การมองปัญหาของแต่ละบุคคล<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - บทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานฝ่ายผลิตในสายงานซ่อมบำรุง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - การบำรุงรักษาแบบ TPM คืออะไร และความจำเป็นในการทำกิจกรรม TPM<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - หลักการบำรุงรักษาด้วยตนเองที่นำไปประยุกต์ใช้งาน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - แนวทางการปฏิบัติการบำรุงรักษาด้วยตนเอง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - แนวทางปฏิบัติ 7 ขั้นตอนของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - หลักการในสัญลักษณ์ภาพ (Visual Control)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - กรณีศึกษาจากกิจกรรม Seiso &ndash; Inspection และกรณีศึกษาจากตัวอย่างจริง<br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Workshop1</strong> การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน<br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Workshop2</strong> การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่ม TPM ในการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง แบ่งผู้เข้าสัมมนาออกเป็น 5 กลุ่มย่อย นำเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในโรงงานมาทำกรณีศึกษา และนำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์<br /> -แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.การบรรยาย&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;40 %<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 %<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;20 %&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong> 2 วัน ( 12 ชั่วโมง )<br /> <br /> <br /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20TPM%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a> Mon, 22 Oct 2018 16:43:00 +0700 หลักสูตร QC Story การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง Continues improvement by QC Story http://perfecttraining.net/product/detail-353377.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร </strong><strong>QC Story การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง</strong><br /> <strong>Continues improvement by QC Story </strong><br /> &nbsp;</div> <div><strong>หลักการและเหตุผล</strong></div> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หลักสูตรในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตโดยการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ในสภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงอย่างเช่นในปัจจุบัน หลายบริษัทจึงเน้นการสร้างผลกำไรจากการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งทำได้ง่ายกว่าวิธีการอื่น โดยเฉพาะการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ให้สามารถนำเครื่องมือ QC Story มาใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบภายในหน่วยงานของตนเอง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การใช้กิจกรรม QCC ซึ่งมีแนวทางมาจากการใช้ QC Story ในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในองค์กรเองได้แล้วนั้น จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้น ได้อย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดเวลาความสูญเปล่าจากการแก้ไขงาน การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในระดับพนักงาน ช่างเทคนิค หัวหน้างานและฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดี<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำ QC Story ในการทำงาน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ ภายในองค์กร<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนากลุ่มกิจกรรม QCC อย่างต่อเนื่อง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดความรู้ ในการเป็นที่ปรึกษากลุ่ม QCC<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7.เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานดำเนินกิจกรรม QCC ให้กับผู้เข้ารับการอบรม<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป<br /> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - วิธีการการลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - วิธีการมองปัญหาของแต่ละบุคคลและกลุ่มบุคคล<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ QCC&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - ข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการให้คำปรึกษา<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องและการเป้นที่ปรึกษา<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)<br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Workshop1</strong> การเข้าใจต่อการมองปัญหาของแต่ละบุคคลและกลุ่มคน<br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Workshop2</strong> การฝึกเขียนลำดับขั้นการดำเนินกิจกรรม QCC<br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Workshop3</strong> วิธีการและองค์ประกอบในการรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ<br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Workshop4</strong> เทคนิคการนำเสนอผลงาน QCC<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - หลักการทำงานเป็นทีม<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - เทคนิคการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - เทคนิคการเสนอผลงาน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - PDCA ที่อยู่ในขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - ตัวอย่างกิจกรรม QCC<br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Workshop5</strong> การนำเสนอผลงาน QCC ของผู้เข้าอบรม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.การบรรยาย&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;40 %<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 %<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3.กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10 %&nbsp;<br /> <br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong> 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )<br /> <br /> &nbsp; <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <ul class="product-detail" style="list-style: none; margin: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px;"> <li id="detail_full" style="padding: 3px; clear: both;"><br /> <br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20QC%20Story%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> &nbsp;</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp; Mon, 22 Oct 2018 16:08:00 +0700 หลักสูตร Poka Yoke การเพิ่มผลผลิตด้วยการป้องกันความผิดพลาด (Zero-Defect by PokaYoke) http://perfecttraining.net/product/detail-353374.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร </strong><strong>Poka Yoke การเพิ่มผลผลิตด้วยการป้องกันความผิดพลาด</strong><br /> <strong>(Zero-Defect by PokaYoke)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br /> &nbsp;</div> <div><strong>หลักการและเหตุผล</strong></div> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Poka-Yoke - ระบบป้องกันความผิดพลาด<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้านานาชนิดบ่อยครั้งมักเกิดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดเป็นของเสียขึ้นซึ่งบางครั้งของเสียเหล่านั้นอาจเล็ดลอดผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพทางงานสถิติ(Statistical Quality Control) จากการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบไปสู่ลูกค้าได้ซึ่งมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) และต้องทำการแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น (Rework) ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไปอีกเทคนิคหนึ่งทางด้านปรับปรุงคุณภาพและมุงมั่นสู่ของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect) นั้นคือ การใช้ระบบ POKA-YOKE ซึ่งเป็นระบบป้องกันความผิดพลาด ที่มีรากฐานมาจากภาษาญี่ปุ่น<br /> POKA คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่<br /> YOKEคือ ป้องกัน/ไม่ให้เกิด/หลีกเลี่ยง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หรือที่เรียกกันเป็นที่แพร่หลายว่าระบบป้องกันความผิดพลาดจากการพลั้งเผลอหรือใช้คำว่า Error- Proofing ซึ่งระบบ POKA-YOKE นี้ ควบคุมให้งานในกระบวนการมีความถูกต้องมากที่สุดก่อนที่จะสามารถผ่านไปสู่กระบวนการต่อไป โดยความผิดพลาดที่เกิดจากเครื่องจักรนั้นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากนักเพราะวิศวกรที่ได้ออกแบบเครื่องจักรนั้นมักออกแบบให้ได้ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง ส่วนมากที่มีปัญหาในการผลิตคือคนแต่ถ้าเราออกแบบให้ดีตั้งแต่ต้นปัญหาต่างๆ เช่นของเสีย หรือปัญหาที่เกิดจากคนก็จะหมดไปทำให้ประหยัดค่าอบรมซ้ำๆและค่าความเสียหายที่เกิดจากของเสียเป็นต้น<br /> <br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของการเพิ่มผลผลิตด้วย หลักการของระบบป้องกันความผิดพลาดหรือ Poka Yoke<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานเพื่อลดความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป<br /> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1. การควบคุมคุณภาพของเสียเป็นศูนย์ (ZQC)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. อะไรทำให้เกิดของเสีย<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3. ระบบ Poka Yoke<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4. วิธีการใช้งานระบบ Poka Yoke<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5. เทคนิคแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้ถึงเทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. กรณีศึกษาและตัวอย่างระบบ Poka Yokeเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.การบรรยาย&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;40 %<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 %<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10 %&nbsp;<br /> <br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong> 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )<br /> <br /> <br /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20Poka%20Yoke%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a> Mon, 22 Oct 2018 15:59:00 +0700 หลักสูตร 7ส. เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ 7S for Productivity Improvement http://perfecttraining.net/product/detail-353368.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร 7ส. เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ</strong><br /> <strong>7S for Productivity Improvement</strong><br /> &nbsp;</div> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่างๆ โดยการบูรณาการเข้าด้วยกัน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพให้เกิดขึ้นต่องานที่ทำด้วย ซึ่งกิจกรรม 5 ส.&nbsp; ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้ พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นมาเป็น <strong>7 ส. คือ ส </strong><strong>: สร้างศรัทธา และ ส : สิ่งแวดล้อม</strong> จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัท ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิต ที่สามารถต่อยอดเพื่อสร้างคุณภาพให้แก่องค์กร ไปสู่โครงการอื่นๆ ต่อไป<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการทำกิจกรรม 5ส. ขั้นพื้นฐานในการทำงาน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 7ส. ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทำ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4.เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการทำกิจกรรม 7ส.ได้อย่างถูกต้อง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7.เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มย่อย (Small group activity) หรือผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง<br /> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1. แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงานองค์กร และลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่ องค์กรมีอยู่ด้วยหลัก PDCA<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3.&nbsp;7ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต, หลักการ 7ส, การนำกิจกรรม 7ส เข้าไป ปรับใช้ในหน่วยงาน, เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรคและวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 7ส, การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 7ส ได้อย่างมีประสิทธิผล<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4. การทำ 7ส. อย่างมีประสิทธิภาพ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงการทำกิจกรรม 5ส, ที่มีประสิทธิภาพ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5. การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน 7ส<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 7ส, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 7ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 7ส, การจัดทำมาตรฐาน 7ส ของหน่วยงาน&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;และขององค์กร<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.การบรรยาย&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;40 %<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 %<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10 %&nbsp;<br /> <br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong> 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )<br /> <br /> <br /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%207%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a> Mon, 22 Oct 2018 15:39:00 +0700 หลักสูตร 5ส.และไคเซ็น ในสำนักงาน 5S and Kaizen in Office http://perfecttraining.net/product/detail-353364.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร </strong><strong>5ส.และไคเซ็น ในสำนักงาน</strong><br /> <strong>5S and Kaizen in Office</strong></div> <br /> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพให้เกิดขึ้นต่องานที่ทำด้วย ซึ่งกิจกรรม 5 ส.&nbsp; ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้ พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส.&nbsp; ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานในสำนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีและสร้างบรรยากาศในการทำงานที่มีความสุขเพิ่มขึ้นอีกด้วย สำหรับไคเซ็น (Kaizen) เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมการบริหารงานเชิงคุณภาพอันมีรากฐานกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นและได้รับความนิยมแพร่หลายกลายเป็นที่รู้จักและสื่อสารกันในระดับสากล&nbsp; การทำไคเซ็นเป็นการสนับสนุนให้เกิดแนวความคิดที่ว่าการทำไคเซ็นไม่ใช่เพิ่มภาระแต่มุ่งที่จะ เลิก/ลด/เปลี่ยน ภาระหรืองานที่ไม่จำเป็นมุ่งไปสู่วิธีอื่นที่เหมาะสมกว่า&nbsp; โดยในท้ายที่สุดแล้วผู้ปฏิบัติงานย่อมมีความสะดวกสบายในการทำงานมากยิ่งขึ้นจากการขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นนั่นเอง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ความสูญเปล่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกระบวนการผลิตเท่านั้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสำนักงานที่ทำอยู่ประจำทุกวันก็มีความสูญเปล่าที่แอบแฝงเป็นจำนวนมาก ความสูญเปล่าเหล่านี้มีผลทำให้เกิดาใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น (จ่ายแล้วเกิดผลน้อยหรือจ่ายแล้วไม่มีผลตอบแทน) และมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เช่น ความล่าช้า ความผิดพลาด ฯลฯ ซึ่งล้วนส่งผลเสียต่อองค์กร หากพนักงานในองค์กรตกอยู่ในสภาพเช่นนี้<br />  หาเอกสารที่ต้องการใช้ไม่พบ โดยเฉพาะเวลาเร่งรีบ<br />  แม้จะจัดโต๊ะเรียบร้อย แต่ก็เปลี่ยนเป็นรก รุงรัง ในเวลาอันรวดเร็ว<br />  มีงานแทรกมากจนวางแผนการทำงานไม่ได้<br />  ช่วงปลายเดือน-ต้นเดือนมักต้องทำงานล่วงเวลา (Over Time) เสมอ<br />  ยุ่งจนไม่มีเวลาพัก<br />  ความร่วมมือภายในฝ่ายหรือแผนกไม่ราบรื่น<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หลักสูตร &ldquo;5ส.และ ไคเซ็นในสำนักงาน &rdquo; เป็นการใช้ความรู้ที่ต่อเนื่องและสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี เกิดความสมดุลในการทำงาน (Work Life Balance) ด้วยการปรับปรุง สภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยระบบ 5ส. และ ใช้(ไคเซ็น) ปรับปรุงเรื่องเล็ก ๆ น้อยๆ ที่อยู่ใกล้ตัว และทำได้ง่ายๆ แต่ผลที่ได้จะสะสมกันเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ และจะส่งผลให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเปล่าในสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิผล<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทำ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรมข้อเสนอแนะของวิธีการ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ หลักการ แนวคิด และแนวทางปฏิบัติของ 5ส.และไคเซ็นใน<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp;สำนักงาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและทราบ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป<br /> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.5ส.และไคเซ็นคืออะไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?<br /> &nbsp; &nbsp; วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและความหมายของวิธีการปรับปรุงงาน<br /> &nbsp; &nbsp; แบบไคเซ็น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.หลักการ 5ส. และ KAIZEN ในสำนักงาน (เทคนิค แนวคิด แนวทาง KAIZEN)<br /> &nbsp; &nbsp; วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนำไคเซ็นมาใช้ใน Office รวมถึง<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp;ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงานในสำนักงาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุง 5ส. และ KAIZEN ในสำนักงาน<br /> &nbsp; &nbsp; วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงขั้นตอนในการปรับปรุงงานและเครื่องมือที่ก่อให้เกิด<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp;การปรับปรุงงานแบบไคเซ็น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.เทคนิคในการมองปัญหา<br /> &nbsp; &nbsp; วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาในการจัดทำการปรับปรุงงานและสามารถ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; วิเคราะห์ปัญหาพร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.การส่งเสริมไคเซ็นในสำนักงานและการเขียนรายงานไคเซ็น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.กรณีศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจาก&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.การบรรยาย&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;40 %<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 %<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3.กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;20 %&nbsp;<br /> <br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong>&nbsp; 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )<br /> <br /> <br /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%205%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%20%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a> Mon, 22 Oct 2018 15:29:00 +0700