myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของสินค้า en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com หลักสูตร มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 http://perfecttraining.net/product/detail-352118.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ </strong><strong>ISO 9001:2015</strong></div> &nbsp;<br /> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><strong> (principle and rational)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง รวมถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น การสิ่งมอบสินค้าหรือการบริการถือเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าจะให้ความเชื่อมั่นในอันดับต้นๆคือในเรื่องของคุณภาพ เพื่อความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจในระยะยาว ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) จะสามารถช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ในระยะยาวและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ISO 9001 เป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ และยอมรับเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการแข่งขันด้านคุณภาพ รวมทั้งความมีประสิทธิภาพในแง่ของการดำเนินการภายในองค์กร<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><strong> (Objective)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.&nbsp; เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบข้อกำหนดที่สำคัญ และการนำไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001:2015<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.&nbsp; เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการจัดการคุณภาพที่ถูกต้องและการขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยดึงดูดการรักษาลูกค้าโดยการทำตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.&nbsp; เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4.&nbsp; เพื่อให้องค์กรมีการจัดการภายในอย่างเป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><strong> (Target Group)</strong> <ul> <li>พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินงานกำกับดูแลระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><strong> (learning Points)</strong><br /> <br /> <strong>DAY 1&nbsp;&nbsp; 9.00-12.00 น.</strong><br /> 1.ความรู้ทั่วไปกับการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน<br /> 2.ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ<br /> 3.ระบบบริหารงานที่เป็นคุณภาพที่ได้มาตรฐาน<br /> 4.การจัดการเชิงกลยุทธ์<br /> 5.ขั้นตอนในการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ<br /> 6.กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร<br /> 7.ขั้นตอนการวินิจฉัยองค์กรว่าควรจะไปในทิศทางใด?<br /> 8.การวิเคราะห์ SWOT บริบทองค์กร<br /> 9.เรียนรู้ในข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br /> 10.การกำหนดกลยุทธ์องค์กร<br /> 11.กำหนดขอบเขตธุรกิจและทิศทางของธุรกิจ<br /> 12.การกำหนดโครงสร้างองค์กร และแผนการบริหารเชิงกระบวนการ<br /> <br /> <strong>DAY 1&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp;<strong>13.00-16.00 น.</strong><br /> 1.ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.1 ขอบข่าย (Scope)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.2 มาตรฐานอ้างอิง (Normative references)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.3 คำศัพท์และนิยาม (Terms and definitions)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.4 บริษัทขององค์กร (Context of the organization)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ความเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ความเข้าใจถึงความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - การกำหนดขอบข่ายระบบบริหารงานคุณภาพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ระบบบริหารคุณภาพและกระบวนการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.5 ความเป็นผู้นำ (Leadership)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - นโยบายคุณภาพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในองค์กร<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.6 การวางแผน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - การปฏิบัติการเพื่อดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - วัตถุประสงค์คุณภาพ และการวางแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง<br /> &nbsp;<br /> <strong>DAY 2 &nbsp;&nbsp;9.00-12.00 น.</strong><br /> 1.ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 (ต่อ)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.7.การสนับสนุน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ทรัพยากร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ความสามารถ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ความตระหนัก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - การสื่อสาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - เอกสารสารสนเทศ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.8 การดำเนินงาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - การวางแผนและการควบคุม การดำเนินงาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และการบริการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - การควบคุมกระบวนการจัดหาจากภายนอก ผลิตภัณฑ์และบริการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ข้อกำหนดการผลิตและบริการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - การปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด<br /> <br /> <strong>DAY 2 &nbsp;&nbsp;13.00-16.00 น.<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong>1.9 การประเมินสมรรถนะผลการดำเนินงาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - การติดตาม การวัด การวิเคราะห์ การประเมินผล<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - การตรวจประเมินภายใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - การทบทวนฝ่ายบริหาร<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.10 การปรับปรุง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ทั่วไป<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการปฏิบัติแก้ไข<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้ </strong><strong>(</strong><strong>Format &amp; Style)</strong><br /> 1.การบรรยายแบบมีส่วนร่วม&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 60 %<br /> 2.Workshop, ถาม-ตอบ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 %<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong><strong> (Times)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>2 DAYS (9.00-16.00 น.)<br /> <br /> <br /> <br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20ISO%209001_2015.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> <br /> &nbsp;<br /> &nbsp; Thu, 27 Sep 2018 13:57:00 +0700 หลักสูตร การบริหารแรงจูงใจของพนักงานขายเพื่อพิชิตยอดขาย http://perfecttraining.net/product/detail-350535.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร การบริหารแรงจูงใจของพนักงานขายเพื่อพิชิตยอดขาย</strong></div> &nbsp;<br /> <strong>หลักการและเหตุผล<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong>สภาวการณ์ปัจจุบันในยุคแห่งเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ไร้พรหมแดนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ทำให้องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันโลกที่กำลังหมุนอย่างรวดเร็ว หลายๆ ธุรกิจกำลังประสบปัญหาในการเปลี่ยนแปลงนี้&nbsp; จริงหรือไม่ !! ปัจจุบันลูกค้าเป็นผู้กำหนดความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจ เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก เพราะวันนี้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้มากและง่ายขึ้น ทำให้ตัวเลือกจึงมากขึ้น แม้ Internet จะเข้ามามีบทบาทมากในยุคนี้ แต่คนยังจำเป็นอยู่มากในการดำเนินธุรกิจ เพราะยุคที่อารมณ์ (Emotion) มีอำนาจ มากกว่า หน้าที่หรือบทบาท (Function) คนจึงได้เปรียบมากกว่า Robot ในการสร้างอารมณ์ ความรู้สึก ที่ดีให้กับลูกค้า<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; เพราะฉะนั้นทุกองค์กร จำเป็นต้องสร้างบุคลากร ให้มีขีดความสามารถ ที่สอดคล้องต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคต การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และที่สำคัญต้องสื่อสารวิสัยทัศน์นั้นไปให้พนักงานทุกคนเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้จริง&nbsp; ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาคผลิตหรือภาคบริการต้องการให้องค์กรมียอดขายเพิ่มขึ้น นั้นคือเหตุผลว่าทำไมต้องมุ่งเน้นการบริการ เพื่อนำสู่การขายและการสร้างความผูกพันกับลูกค้าเพื่อใช้บริการกับเราในระยะยาว สร้างประสบการณ์ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกตราตรึงใจได้ รักและคิดถึงเราเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขา&nbsp; จึงต้องพัฒนาจุดที่ลูกค้าสัมผัส (Touch point) ให้ลูกค้าประทับใจที่สุด ในช่วงเวลาแห่งความจริงที่ลูกค้าได้สัมผัส (Moment of Truth)<br /> <br /> <br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong> <ol> <li>เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และความสำคัญของการปฏิบัติงานในการบริการเพื่อนำสู่การยอดขาย</li> <li>เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมแนวคิด ทัศนคติที่ดีในการทำงาน และการสร้างแรงจูงใจของตนเอง ในงานขายเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร</li> <li>เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการพัฒนาบุคลิกภาพตลอดจนเรื่องการสื่อสาร (การพูด ภาษากาย การให้คำแนะนำ) กับลูกค้า</li> <li>เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้ทักษะการเป็นที่ปรึกษาการขายครบทุกด้านและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง</li> </ol> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> พนักงานขายระดับ operation 1 รุ่นไม่ควรเกิน 40 ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร<br /> <br /> <br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><br /> <br /> <strong>Module 1 :&nbsp; First Impression (ประทับใจแรกพบ)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; SKILL TEST (สำรวจความเข้าใจในการเป็นที่ปรึกษาการขาย)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการขายและการบริการ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; เรียนรู้การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการทำงานด้วยหลัก 5 Q<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; วงจรพฤติกรรมและจิตใต้สำนึกในตัวเอง&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; Desirable characteristics of Sales Advisor &nbsp;(คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของที่ปรึกษาการขาย)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; Heart of Sales (หัวใจของนักขาย) และ Sales mind (จิตสำนึกการเป็นนักขายที่ดี)<br /> <br /> <strong>Module 2 :&nbsp; Personality Development (การพัฒนาบุคลิกภาพ)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; หลัก 3 V (vocal , verbal , visual)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; Internal Personality (การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ด้านจิตใจ)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; External Personality (การพัฒนาบุคลิกภายนอก ด้านการแสดงออก ท่วงท่า และอิริยาบถ)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; มารยาทที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติกับลูกค้า (Do &amp; Don&rsquo;t)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; เรียนรู้การปรับ&nbsp; เปลี่ยน พลิก พัฒนา วิธีคิดและสร้างความรู้สึกที่ดี สามารถช่วยทำให้เกิดแรง&nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;จูงใจในการทำงาน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; Role Play : ฝึกการแสดงออก และมารยาทการเข้าพบ การสนทนา การตอบคำถาม&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;การแนะนำ<br /> <br /> <strong>Module 3 : &nbsp;The Four Customer Type </strong> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; การเข้าใจกลุ่มลูกค้าที่พบในเชิงจิตวิทยา</div> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull;&nbsp;ลูกค้า 4 กลุ่ม DISC Model</div> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; การสื่อสารในลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ</div> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; การหาโอกาสทางการขาย</div> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull;&nbsp;ทักษะการปิดการขาย/การกระตุ้นยอดขาย</div> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; Work shop : &nbsp;การเสริมทักษะในการนำเสนอ/การพูดในแต่ละประเภทลูกค้า</div> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; สรุป ถาม ตอบ&nbsp;</div> &nbsp;<br /> <br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้</strong> <ol> <li>การบรรยายแบบมีส่วนร่วม&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;40 %</li> <li>กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 %</li> <li>ดูภาพยนตร์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5 %</li> <li>มอบของรางวัลในการจัดทำกิจกรรม</li> </ol> &nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong>&nbsp; 6 ชั่วโมง (9.00-16.00 น.)<br /> <br /> <br /> <strong>ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ</strong><strong>:</strong><br /> 1. ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักในความสำคัญของความสามารถในการขาย สร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง<br /> 2. ผู้เข้าอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านงานขายกับลูกค้า<br /> &nbsp;<br /> <br /> <br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp; Wed, 05 Sep 2018 10:57:00 +0700 หลักสูตร Powerful Communication For Manager http://perfecttraining.net/product/detail-349885.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร </strong><strong>Powerful Communication For Manager</strong></div> <br /> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Manager หรือ ผู้จัดการ ซึ่งถือเป็นแม่ทัพ และมีส่วนสำคัญอย่างมากในการบริหารจัดการคน และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ผลวิจัยทางวิชาการชี้ชัดว่าปัญหาของ ผู้จัดการทั่วโลก เกิดจากการคน 80% ซึ่งมีรากมาจากสาเหตุสำคัญ 2 อย่างคือ การสื่อสาร และ การบริหารอารมณ์ ของผู้นำ จึงอนุมานได้ว่า หากผู้จัดการมีความสามารถในการสื่อสารที่ทรงพลัง และสอดคล้องกับสถานการณ์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ &nbsp;รวมไปถึงสามารถบริหารอารมณ์ตนเองได้ดี จะลดปัญหาในการบริหารจัดการได้ถึง 80% และแน่นอนว่า ผลลัพธ์ในการทำงานจะสูงขึ้น เพราะ คน ขับ เคลื่อนงาน&nbsp; งานได้ผล เพราะคน เป็นสุข<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;หลักสูตร Powerful Communication For Manager เป็นหลักสูตรที่ย้อนกับไปปรับที่จุดเริ่มต้นของการสื่อสาร คือ สร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการเป็นผู้นำ การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาทีมงาน ปัจจัยในการพัฒนาผลงานของทีม รวมไปถึงเทคนิคการสื่อสารที่ทรงพลัง เชื่อมโยงกันเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ สร้างผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์<br /> <br /> <br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการสื่อสารและความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้และเข้าใจ เทคนิคการสื่อสารที่ทรงพลังเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกทักษะการสื่อสารในบทบาทต่างๆ ของผู้จัดการ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองแนวคิดในการทำงานอย่างมีความสุข สำเร็จ และสร้างสรรค์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆของการเป็นผู้จัดการที่ดี&nbsp;&nbsp; ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์&nbsp; พันธกิจ&nbsp; และค่านิยมร่วมขององค์กร<br /> <br /> <br /> <strong>คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา</strong><br /> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong>พนักงานระดับผู้จัดการแผนก ขึ้นไปหรือผู้จัดการสาขา ขององค์กร 1 รุ่น ไม่ควรเกิน 30 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร<br /> <br /> <br /> <strong>เนื้อหาหลักสูตร</strong><br /> <strong>Module 1 &ldquo;เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน&rdquo;</strong><br /> &bull; การสื่อสาร กับ วิทยาศาสตร์สมอง (brain based communication)<br /> &bull; วงจรผลลัพธ์ (FEAR Model)<br /> &bull; fixed mindset vs growth mindset (เรียนรู้ความคิดแบบยึดติดและความคิดแบบเติบโต)<br /> &bull; Group Work Shop : ออกแบบคำพูดแบบ growth mindset ในสถานการณ์การทำงานต่างๆ<br /> <br /> &nbsp;<strong>Module 2 Powerful Communication (การสื่อสารที่ทรงพลัง)</strong><br /> &bull; สมการของการสื่อสาร และ หัวใจของการสื่อสาร 5C Model<br /> &bull; 3V Model (สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจคน)<br /> &bull; DISC Model (สื่อสารกับลูกน้อง 4 นิสัยอย่างมืออาชีพ)<br /> &bull; Group Work Shop : สื่อสารกับคน 4 กลุ่มอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ<br /> <br /> <strong>Module 3 บทบาทผู้จัดการ กับ การสื่อสาร</strong><br /> &bull; บทบาทผู้จัดการกับการสื่อสารเพื่อการนำเสนอ (เน้นฝึกปฏิบัติ)<br /> - 3 รูปแบบการนำเสนออย่างทรงพลัง (Powerful Presentation)<br /> - Workshop &amp; Role Play : เขียนโครงสร้างการพูด และ จำลองสถานการณ์ออกมานำเสนอจริง<br /> &bull; บทบาทผู้จัดการกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทีมงาน (เน้นฝึกปฏิบัติ)<br /> - หลักการสื่อสารเพื่อการโค้ช (GROW Model)<br /> - หลักการสื่อสารเพื่อการติดตามงาน (FOLLOW Model)<br /> - หลักการสื่อสารเพื่อให้ Positive Feedback (STAR Model)<br /> &bull; Practice : ฝึกจับคู่ให้ผลตอบกลับเชิงบวก<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการฝึกอบรม</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม(เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;30%<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.กิจกรรมกลุ่ม WorkShop&nbsp; นำเสนอผลงานกลุ่ม กรณีศึกษา &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30%<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.ฝึกปฏิบัติ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;40%<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 ชั่วโมง&nbsp; (9.00 &ndash; 16.00 น.)</strong><br /> <br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20Powerful%20Communication%20For%20Manager%20(%201%20DAY%20).pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp; Tue, 21 Aug 2018 14:54:00 +0700 หลักสูตร One TEAM One HEART (ทีมเดียวกัน หัวใจเดียวกัน) http://perfecttraining.net/product/detail-349884.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร </strong><strong>One TEAM One HEART<br /> (ทีมเดียวกัน หัวใจเดียวกัน)</strong><br /> &nbsp;</div> <strong>หลักการและเหตุผล<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>องค์กรกว่า 80% บนโลกนี้ส่งเสริมวัฒนธรรมในการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้น และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ รูปแบบการทำงานเป็นทีม เริ่มเป็นกระแสเมื่อประมาณ 26 ปีที่แล้ว(1992) ใน สหรัฐอเมริกา งานวิจัยทางวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศหลายชิ้น ชี้แล้วว่าระหว่าง One man show กับ Team work ประสิทธิภาพของ Team work มีมากกว่าแบบไม่เห็นฝุ่นเลย<br /> ทีมที่จะสร้างประสิทธิภาพ (Team Performance) นั้นต้องมีระบบบริหารกระบวนการที่ดี (Process) มีความสามารถในการบริหารจัดการคน(People) เพื่อจะสร้างผลงาน(Performance) และขับเคลื่อนทีมไปสู่ความสำเร็จ(Goal)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สิ่งที่สำคัญในการสร้างทีมอันดับแรกคือสร้างการเป็นหนึ่งเดียวกัน(All For One) สร้างให้สมาชิกในทีมมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ Team work &nbsp;ซึ่งสมการในการสร้างทีมนั้นประกอบไปด้วย การสื่อสารที่ดี(Good Communication)&nbsp; + การประสานงานที่ดี(Good Co-Operation) + รู้รับผิดชอบ(Accountability) = Team Success หากทำให้แก้สมการนี้ได้ทุกข้อ ทีมงานจะแกร่ง และจะส่งผลให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br /> <br /> <br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกันเป็นทีมในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกรณีศึกษาและกิจกรรม เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างแรงจูงใจเพื่อขับเคลื่อนทีมได้แม้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในบทบาท ตลอดจนมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองเพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนทีมงาน<br /> <br /> <br /> <strong>คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พนักงานทุกส่วนงาน ในองค์กร 1 รุ่นไม่ควรเกิน 50 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้ (จัดห้องเป็นรูปตัวยู ใช้เก้าอี้อย่างเดียว)</strong><br /> 1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม ผ่านการเล่าเรื่อง (Story Telling)&nbsp; (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 30%<br /> 2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม&nbsp; WorkShop&nbsp; ระดมสมอง นำเสนอ &nbsp;&nbsp;&nbsp;30%<br /> 3.เรียนรู้ผ่านเกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาสตร์ของมนุษย์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 40%<br /> <br /> <br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้ (</strong><strong>Learning Point) / กำหนดการ</strong><br /> 09.00 &ndash; 10.30 น.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Ice breaking (กิจกรรมละลายพฤติกรรม) &ldquo;Trust&rdquo;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (เน้นสร้างความคุ้นเคยสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; Activity based learning : กิจกรรมแบ่งทีม เลือกผู้นำ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (เรียนรู้บทบาทและความรับผิดต่อหน้าที่)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; Group Work shop : บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีมที่ประสบความสำเร็จ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (เรียนรู้การปรับตัวทำงานร่วมกัน)<br /> 10.30 &ndash; 10.45 น.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พักรับประทานอาหารว่าง<br /> 10.45 &ndash; 12.00 น.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Activity based learning : สงครามตัวเลข<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(เรียนรู้การเสียสละ จิตสำนึกในการมองประโยชน์ของทีมก่อนประโยชน์ส่วนตัว)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; Activity based learning : เกมสะพานสานสัมพันธ์<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(เรียนรู้การแบ่งหน้าที่ การมอบหมาย การวางแผนร่วมกัน)<br /> 12.00 &ndash; 13.00 น.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พักรับประทานอาหารกลางวัน&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> 13.00 &ndash; 14.00 น.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สรุปการเรียนรู้ Part 1 ช่วงเช้า<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&bull; Group Work shop : ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรม และ จะนำไปประยุกต์ใน<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;การทำงานอย่างไร<br /> 14.00 &ndash; 14.30 น.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Activity based learning : นวัตกรรมจังก้า<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (เรียนรู้กระบวนการในการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบตามหลัก PDCA)<br /> 14.30 &ndash; 14.45 น.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พักรับประทานอาหารว่าง<br /> 14.45 &ndash; 15.00 น.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Group Work shop : ที่มา และ โทษ ของความขัดแย้ง<br /> 15.00 &ndash; 15.30 น.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Activity based learning : เกมเงื่อนปัญหา<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (เรียนรู้การปรับมุมมองความคิดเมื่อเจอปัญหา<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &ldquo;มองหาโอกาส แทนที่จะขัดแย้ง&rdquo;)<br /> 15.30 &ndash; 16.30 น.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สรุปการเรียนรู้ บันได้ 7 ขั้นสร้างทีมงานประสิทธิภาพ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; สรุปคะแนน มอบรางวัลทีมชนะเลิศ(Team of The Day)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;และ Man of the day<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>6 ชั่วโมง (9.00 &ndash; 16.30 น.)<br /> <br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20One%20TEAM%20One%20HEART%20(%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99).pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> <br /> &nbsp; Tue, 21 Aug 2018 14:43:00 +0700 หลักสูตร HR For Non-HR 4.0 (การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0 สำหรับผู้บริหารสายงาน) http://perfecttraining.net/product/detail-349339.html <div style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; text-align: center;"><strong>หลักสูตร&nbsp;</strong><strong>HR For Non-HR 4.0</strong><br /> <strong>(การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0 สำหรับผู้บริหารสายงาน)</strong><br /> <br /> &nbsp;</div> <strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">หลักการและเหตุผล</strong><span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นถือเป็นภารกิจสำคัญของทุกองค์กรทั่วโลก เนื่องจากปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรมาจาก &ldquo;คน&rdquo; และในยุคปัจจุบัน(Digital trend) ที่องค์กรต้องเร่งพัฒนานวัตกรรม(Innovation) เพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นผู้นำในธุรกิจ &ldquo;คน&rdquo; จึงยิ่งทวีความสำคัญและจำเป็นมากขึ้นไปอีก ถ้าองค์กรมีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (Human Resources Management System) ทั้งระบบการคัดเลือกบุคลากร (Recruitment &amp; Selection) ระบบการพัฒนาบุคลากร (Training &amp; Development)&nbsp; ระบบการบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Performance Management &amp; Development System) การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)&nbsp; และดูแลพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) การสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ฯลฯ ย่อมส่งผลให้เป้าหมายต้นทาง (Input) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแน่นอนว่าเป้าหมายกลางทาง(Process) และเป้าหมายปลายทาง(Output) ขององค์กรต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์กรแน่นอน</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันไม่ใช่หน้าที่ของ &ldquo;ฝ่ายทรัพยากรบุคคล&rdquo; เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว&nbsp; หากแต่เป็นหน้าที่ของผู้นำหน่วยงานหรือหัวหน้างานทุกหน่วยงานที่ต้องทำงานอย่างสอดประสานกันกับ &ldquo;ฝ่ายบริหาร&rdquo; และ &ldquo;ฝ่ายทรัพยากรบุคคล&rdquo; อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์ ขององค์กร</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">วัตถุประสงค์</strong><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">3. เพื่อให้ผผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ สร้างแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">4. สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือการทรัพยากรบุคคลไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในส่วนงานของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา</strong><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พนักงานระดับหัวหน้างาน&nbsp; ผู้จัดการ &nbsp;ผู้บริหารหน่วยงาน , หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">หัวข้อการเรียนรู้ (</strong><strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">Learning Point)</strong><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">Module 1 HR 4.0 Trend (ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอล)</strong> <ul style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;"> <li style="padding: 3px; clear: both;">ทิศทางการบริหาร &ldquo;คน&rdquo; ในปัจจุบันและอนาคต</li> <li style="padding: 3px; clear: both;">ปัญหาด้านการบริหาร &ldquo;คน&rdquo; ที่เกิดขึ้นบ่อย + แนวทางการแก้ไข</li> <li style="padding: 3px; clear: both;">บทบาท &ldquo;ฝ่ายทรัพยากรบุคคล&rdquo; และ &ldquo;ผู้นำหน่วยงาน&rdquo; ในการบริหารและพัฒนาคนในองค์กร</li> <li style="padding: 3px; clear: both;">Work shop : บริหาร&ldquo;คน&rdquo; ดี องค์กรได้เปรียบอย่างไร</li> </ul> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">Module 2 Modern HR System (ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่)</strong> <ul style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;"> <li style="padding: 3px; clear: both;">การปรับปรุงและกำหนดหน้าที่งาน (Smart Job Description) ให้สอดคล้องกับหน้าที่งานจริง</li> <li style="padding: 3px; clear: both;">เทคนิคการบริหารกำลังคน (Manpower Planning)</li> <li style="padding: 3px; clear: both;">เทคนิคการสัมภาษณ์ ให้ได้คนที่ใช่ (Competency based interview)</li> <li style="padding: 3px; clear: both;">เครื่องมือการพัฒนา &ldquo;คน&rdquo; (Training &amp; Development)</li> </ul> <ul style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;"> <li style="padding: 3px; clear: both;">70 : 20 : 10 Model (พัฒนาคนไม่ง้องบประมาณ)</li> <li style="padding: 3px; clear: both;">การพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan)</li> </ul> <ul style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;"> <li style="padding: 3px; clear: both;">Work shop : เครื่องมือการพัฒนา &ldquo;คน&rdquo; 70 : 20 : 10 Model</li> <li style="padding: 3px; clear: both;">การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพให้พนักงาน (Career Path &amp; Career Planning)</li> <li style="padding: 3px; clear: both;">เทคนิคและทิศทางการบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงานในปัจุบัน (Performance Management &amp; Development System)</li> <li style="padding: 3px; clear: both;">การรักษาคนเก่ง(และดี) (Talent Management)</li> <li style="padding: 3px; clear: both;">แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)</li> </ul> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">รูปแบบการฝึกอบรม</strong><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม &nbsp;(เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;40%</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม&nbsp; WorkShop&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 60%<br /> ระดมสมอง นำเสนอ&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" /> <strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><span style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">6 ชั่วโมง&nbsp; 9.00 &ndash; 16.00 น.</span><br /> <br /> <br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20HR%20For%20Non-HR%204_0%20(%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%204_0%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3).pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> <br /> <br /> &nbsp; Wed, 15 Aug 2018 10:24:00 +0700 หลักสูตร HR For Non-HR 4.0 (การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0 สำหรับผู้บริหารสายงาน) http://perfecttraining.net/product/detail-349338.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร </strong><strong>HR For Non-HR 4.0</strong><br /> <strong>(การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0 สำหรับผู้บริหารสายงาน)</strong><br /> &nbsp;</div> <strong>หลักการและเหตุผล</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นถือเป็นภารกิจสำคัญของทุกองค์กรทั่วโลก เนื่องจากปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรมาจาก &ldquo;คน&rdquo; และในยุคปัจจุบัน(Digital trend) ที่องค์กรต้องเร่งพัฒนานวัตกรรม(Innovation) เพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นผู้นำในธุรกิจ &ldquo;คน&rdquo; จึงยิ่งทวีความสำคัญและจำเป็นมากขึ้นไปอีก ถ้าองค์กรมีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (Human Resources Management System) ทั้งระบบการคัดเลือกบุคลากร (Recruitment &amp; Selection) ระบบการพัฒนาบุคลากร (Training &amp; Development)&nbsp; ระบบการบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Performance Management &amp; Development System) การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)&nbsp; และดูแลพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) การสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ฯลฯ ย่อมส่งผลให้เป้าหมายต้นทาง (Input) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแน่นอนว่าเป้าหมายกลางทาง(Process) และเป้าหมายปลายทาง(Output) ขององค์กรต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์กรแน่นอน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันไม่ใช่หน้าที่ของ &ldquo;ฝ่ายทรัพยากรบุคคล&rdquo; เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว&nbsp; หากแต่เป็นหน้าที่ของผู้นำหน่วยงานหรือหัวหน้างานทุกหน่วยงานที่ต้องทำงานอย่างสอดประสานกันกับ &ldquo;ฝ่ายบริหาร&rdquo; และ &ldquo;ฝ่ายทรัพยากรบุคคล&rdquo; อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์ ขององค์กร<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><br /> 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์<br /> 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร<br /> 3. เพื่อให้ผผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ สร้างแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br /> 4. สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือการทรัพยากรบุคคลไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในส่วนงานของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พนักงานระดับหัวหน้างาน&nbsp; ผู้จัดการ &nbsp;ผู้บริหารหน่วยงาน , หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้ (</strong><strong>Learning Point)</strong><br /> <strong>Module 1 HR 4.0 Trend (ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอล)</strong> <ul> <li>ทิศทางการบริหาร &ldquo;คน&rdquo; ในปัจจุบันและอนาคต</li> <li>ปัญหาด้านการบริหาร &ldquo;คน&rdquo; ที่เกิดขึ้นบ่อย + แนวทางการแก้ไข</li> <li>บทบาท &ldquo;ฝ่ายทรัพยากรบุคคล&rdquo; และ &ldquo;ผู้นำหน่วยงาน&rdquo; ในการบริหารและพัฒนาคนในองค์กร</li> <li>Work shop : บริหาร&ldquo;คน&rdquo; ดี องค์กรได้เปรียบอย่างไร</li> </ul> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Module 2 Modern HR System (ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่)</strong> <ul> <li>การปรับปรุงและกำหนดหน้าที่งาน (Smart Job Description) ให้สอดคล้องกับหน้าที่งานจริง</li> <li>เทคนิคการบริหารกำลังคน (Manpower Planning)</li> <li>เทคนิคการสัมภาษณ์ ให้ได้คนที่ใช่ (Competency based interview)</li> <li>เครื่องมือการพัฒนา &ldquo;คน&rdquo; (Training &amp; Development)</li> </ul> <ul> <li>70 : 20 : 10 Model (พัฒนาคนไม่ง้องบประมาณ)</li> <li>การพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan)</li> </ul> <ul> <li>Work shop : เครื่องมือการพัฒนา &ldquo;คน&rdquo; 70 : 20 : 10 Model</li> <li>การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพให้พนักงาน (Career Path &amp; Career Planning)</li> <li>เทคนิคและทิศทางการบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงานในปัจุบัน (Performance Management &amp; Development System)</li> <li>การรักษาคนเก่ง(และดี) (Talent Management)</li> <li>แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)</li> </ul> &nbsp;<br /> <br /> <strong>รูปแบบการฝึกอบรม</strong><br /> บรรยายแบบมีส่วนร่วม &nbsp;(เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;40%<br /> เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม&nbsp; WorkShop&nbsp; ระดมสมอง นำเสนอ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60%<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>6 ชั่วโมง&nbsp; 9.00 &ndash; 16.00 น.<br /> <br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20HR%20For%20Non-HR%204_0%20(%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%204_0%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3).pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;<br /> &nbsp; Wed, 15 Aug 2018 10:19:00 +0700 หลักสูตร Strategic Thinking and Business Analysis http://perfecttraining.net/product/detail-348862.html <div style="text-align: center;">&nbsp;<strong>Strategic Thinking and Business Analysis</strong><br /> &nbsp;</div> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><strong> (Principles and rationale)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ผู้นำทุกระดับในองค์กรจำเป็นต้องมี &ldquo;ทักษะในการคิด&rdquo; ที่สามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัยในปัจจุบัน และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อการกำหนดเป้าหมาย กลวิธีในการดำเนินงาน และพร้อมรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ทั้งในแบบเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว &middot; คิดเชิงกลยุทธ์อย่างไร ส่งต่อความสำเร็จของผู้นำ ดังนั้นผู้บริหารในทุกระดับควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานในเชิงกลยุทธ์ และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์การของตนเอง<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์ (</strong><strong>Objective)</strong> <ol> <li>เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์ธุรกิจในองค์การของตนเองได้</li> <li>เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถคิดเชิงกลยุทธ์ได้เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ให้แต่ละภาคส่วนของธุรกิจ</li> <li>เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลักขององค์การ</li> </ol> &nbsp;<br /> <strong>คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา (</strong><strong>Target Group)</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หัวหน้างานระดับกลาง ผู้จัดการ เข้าอบรมไม่เกิน 30 - 35 ท่าน ต่อรุ่น (เพื่อประสิทธิภาพของการฝึกอบรม)<br /> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้ (</strong><strong>Learning Point)</strong><br /> <strong>Module 1 : การวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas เพื่อความเข้าใจภาพรวมธุรกิจก่อนกำหนดกลยุทธ์</strong><br /> <br /> <strong>Module 2 : การคิดเชิงกลยุทธ์กับความสำเร็จของผู้นำ</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; คุณลักษณะพิเศษของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; ความหมายและลักษณะสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; ความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ต่อความสำเร็จของผู้นำ<br /> <br /> <strong>Module 3 : องค์ประกอบสำคัญในการคิดเชิงกลยุทธ์</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; ตัวแปรสำคัญที่ใช้ประกอบในการคิดเชิงกลยุทธ์ (7P)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &bull; วิธีการคิดที่เป็นองค์ประกอบของการคิดเชิงกลยุทธ์<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp; &nbsp; การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp; &nbsp; การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp; &nbsp; การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp; &nbsp; การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Thinking)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&bull; Workshop : กรณีศึกษาเพื่อฝึกการคิดในรูปแบบต่าง ๆ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&bull; กระบวนการหลักของการคิดเชิงกลยุทธ์<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำถามสำคัญซึ่งใช้เป็นกรอบกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หลักการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม เพื่อกำหนดกลยุทธ์<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การกำหนดและคัดเลือกกลยุทธ์ที่ทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&bull; Workshop: ฝึกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม<br /> <br /> <strong>Module 4 : การสร้างความเติบโตให้กับองค์กรด้วยแนวคิดเชิงกลยุทธ์</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; จุดเสริมสร้างความคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; ความสัมพันธ์ของการคิด การวางแผน และการบริหารเชิงกลยุทธ์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; &nbsp;การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; แนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารงานเชิงกลยุทธ์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Workshop: ฝึกการกำหนดกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจขององค์กร<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการฝึกอบรม</strong><strong> (Format &amp; Style)</strong><br /> การบรรยายแบบมีส่วนร่วม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 %<br /> เกม/ดูภาพยนตร์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;60 %<br /> &nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม (</strong><strong>Time)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>6 ชั่วโมง&nbsp; 9.00 &ndash; 16.30 น.<br /> <br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/Strategic%20Thinking%20and%20Business%20Analysis.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> <br /> &nbsp; Fri, 10 Aug 2018 17:10:00 +0700 หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) http://perfecttraining.net/product/detail-348800.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า (</strong><strong>Warehouse Management)</strong></div> &nbsp;<br /> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นหัวใจอีกห้องหนึ่งของการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน การปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า จำเป็นต้องอาศัยทั้งความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะทาง การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างถูกวิธี จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการขายและโอกาสทางธุรกิจ ให้กับบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถที่จะลดความสูญเสีย ลดความผิดพลาด ลดค่าใช้จ่าย และสามารถเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><br /> 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน<br /> 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ<br /> 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการวัดประสิทธิภาพในการทำงานคลังสินค้า<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง &nbsp;ประมาณ 30-40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร<br /> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. คลังสินค้า....เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ&nbsp; (เน้นการสร้าง/ปรับทัศนคติ)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. บทบาทของคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลกระทบต่อคลังสินค้า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. ความสูญเปล่าในคลังสินค้า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคลังสินค้า&hellip;ที่มีประสิทธิภาพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. แนวทางการออกแบบคลังสินค้าที่ดี...ที่เสริมสร้างความสุขในการทำงาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. ต้นทุนของการปฏิบัติงานคลังสินค้า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และ แนวทางในการปรับปรุง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 9. ตัววัดความสำเร็จ (KPI) ของคลังสินค้า (แนวทางในการใช้วัดประสิทธิภาพของคลัง)<br /> &nbsp;&nbsp; 10. Workshop/ Case Study<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้</strong><br /> 1.บรรยาย<br /> 2.ปฏิบัติ<br /> 3.Case Study<br /> &nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม</strong> 1 วัน (09.00-16.00 น.)<br /> &nbsp;<br /> <strong>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</strong><br /> 1.&nbsp; ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน<br /> 2.&nbsp; ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ<br /> 3.&nbsp; ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการวัดประสิทธิภาพในการทำงานคลังสินค้า<br /> <br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%20(Warehouse%20Management).pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> <br /> <br /> &nbsp; Thu, 09 Aug 2018 14:36:00 +0700 หลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ตามระบบมาตรฐาน ISO (Document Control) http://perfecttraining.net/product/detail-348799.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ตามระบบมาตรฐาน </strong><strong>ISO</strong><br /> <strong>(</strong><strong>Document Control)</strong><br /> &nbsp;</div> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จากที่ทราบกันว่าระบบ ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรเพื่อส่งสินค้าหรือบริการสู่มือลูกค้าให้ได้ประสิทธิภาพตามระบบมาตรฐาน&nbsp;&nbsp; แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล การควบคุมเอกสารข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;การที่จะสร้างความมั่นใจในระบบบริหารคุณภาพขององค์กร ข้อที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือ การควบคุมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ การไม่ซับซ้อนในการจัดเก็บ การใช้กระบวนการในฉบับที่ทันสมัย และต้องจัดทำ ปรับปรุงเอกสารข้อมูลในองค์กรอย่างชัดเจนและถูกต้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีการทบทวนและอนุมัติอย่างเหมาะสมและเพียงพอ&nbsp; ซึ่งบุคลากรในองค์กรและส่วนงานต้องมีความเข้าใจ พร้อมทั้งการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong> <ol> <li>เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความสำคัญของระบบมาตรฐาน ISO 9001</li> <li>เพื่อเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนของ Document Control ในระบบ ISO</li> <li>เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยุกต์ใช้การควบคุมเอกสารและข้อมูล และการควบคุมบันทึกคุณภาพตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO</li> </ol> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการอบรม</strong> <ol> <li>เรียนรู้ความเข้าใจ ความสำคัญของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001</li> <li>เรียนรู้ประโยชน์ที่เราจะได้รับในภายนอก-ภายในองค์กร</li> <li>เรียนรู้ความหมายของเอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง</li> <li>เรียนรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานควบคุมเอกสารและข้อมูล (Document Control) และส่วนงานในองค์กรที่จะต้องดำเนินการตามระบบคุณภาพ</li> <li>เรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ Document control ตามข้อกำหนด</li> <li>เรียนรู้การจัดทำและปรับปรุงเอกสารข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ</li> <li>เรียนรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมเอกสารและข้อมูลตามระบบคุณภาพ</li> <li>สรุป&nbsp; ถาม &ndash; ตอบ</li> </ol> <br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><strong>:</strong><br /> บุคลากรภายในองค์กร ผู้เข้าอบรมประมาณ &nbsp;30-35 ท่านต่อรุ่น (เพื่อประสิทธิภาพในการอบรม)<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการสัมมนา</strong> <ol> <li>การบรรยายผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;50 %</li> <li>Workshop และการแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 %</li> </ol> <br /> <strong>ระยะเวลาอบรม</strong><strong> :&nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong>6 ชั่วโมง (9.00-16.00 น.)<br /> <br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%20ISO.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> <br /> <br /> &nbsp; Thu, 09 Aug 2018 14:22:00 +0700 Coaching and Team Management http://perfecttraining.net/product/detail-348798.html <div style="text-align: center;"><strong><em>&ldquo;Coaching and Team Management&rdquo;</em></strong></div> <br /> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><strong> (Principles and rationale)</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต เพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรักความผูกพัน รู้จักการทํางานเป็นทีม เข้าใจระบบ และสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน การพัฒนาดังกล่าวถือเป็นทักษะการบริหารทีมให้ประสบความสำเร็จที่หัวหน้างานควรมีเครื่องมือที่จะเป็นตัวช่วยให้หัวหน้างานสามารถบริหารทีมให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย คือ กระบวนการ &ldquo;Coaching&rdquo; ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำงานโดยการใช้ทักษะการสื่อสารของหัวหน้างาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารทีมงาน เกิดความร่วมมือในการทำงาน ช่วยให้ทีมมองเห็นโอกาสและเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ศักยภาพที่แท้จริงของตนเองเพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์ (</strong><strong>Objective)</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยศาสตร์การโค้ช&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะการบริหารทีมงานด้วยการโค้ช และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการโค้ช การพัฒนาทีมงาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงานได้อย่างแท้จริง<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่การเป็นผู้บริหารทีมที่ดี และมีแรงบันดาลใจในการสร้างความสุขในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป<br /> &nbsp;<br /> <strong>คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา</strong><strong> (Target Group)</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หัวหน้างาน หรือผู้บริหารขององค์กร จำนวน 30 คน/รุ่น เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร<br /> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้ (</strong><strong>Learning Point)</strong><br /> <strong>Module 1 : ผู้นำและการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ</strong><br /> &bull; ผู้นำกับการสร้างทีมงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง<br /> &bull; 6 องค์ประกอบของการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ<br /> <strong>Module 2 : DISC ประเภทของคนและความต้องการของมนุษย์</strong><br /> &bull; ความเข้าใจพฤติกรรมและความต่างของมนุษย์เพื่อการบริหารทีม<br /> &bull; ความต้องการของมนุษย์ 6 อย่าง<br /> &bull; บริหารทีมอย่างได้ผลด้วย DISC<br /> <strong>Module 3 : ศาสตร์การโค้ชสำหรับการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ</strong><br /> &bull; ความหมายของการโค้ช<br /> &bull; ประเภทของการโค้ช<br /> &bull; หลักและมาตรฐานการโค้ชแบบสากล<br /> &bull; TAPs Model<br /> &bull; การโค้ชด้วยตัวแบบ GROW Model<br /> <strong>Module 4 : ฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วย GROW Model</strong><br /> &nbsp;&bull; Goal: การตั้งเป้าหมายอย่าง SMART<br /> &nbsp;&bull; Reality: การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน<br /> &nbsp;&bull; Option: การสรรหาทางเลือกเพื่อการพัฒนา<br /> &nbsp;&bull; Will: การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการเพื่อการปฏิบัติ<br /> <strong>Module 5 : การติดตามผลการโค้ชด้วย Follow Model</strong><br /> &nbsp;&bull; Facts ประสบการณ์ที่ เกิดอะไรขึ้น<br /> &nbsp;&bull; Opinion ความคิดเห็น รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิด<br /> &bull; Learning เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรบ้าง<br /> &nbsp;&bull; Linkage to Goal นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้อะไรได้บ้าง เชื่อมโยงอย่างไร<br /> &nbsp;&bull; Outlook&nbsp; มองไปข้างหน้าอย่างไรบ้าง<br /> &nbsp;&bull; Way forward&nbsp;&nbsp; มีเป้าหมายต่อไปอย่างไร<br /> <strong>Module 6 : ฝึกปฏิบัติการโค้ชตนเอง และโค้ชในห้องเรียน</strong><br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการฝึกอบรม</strong><strong> (Format &amp; Style)</strong><br /> ใช้เทคนิคการฝึกอบรมเชิงบูรณาการ ได้แก่ การบรรยาย (Lecture) การสาธิต (Demonstration) การฝึกปฏิบัติ (Practicing) และอื่นๆ<br /> บรรยายแบบมีส่วนร่วม&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;30 %<br /> ระดมสมอง และฝึกนำเสนอ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 %<br /> &nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม (</strong><strong>Time)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>6 ชั่วโมง (9.00 &ndash; 16.00 น.)<br /> <br /> <br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/Coaching%20%26%20Team%20Management%20.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> &nbsp; Thu, 09 Aug 2018 14:13:00 +0700 หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะหัวหน้างาน (Effective Communication Techniques of Management) http://perfecttraining.net/product/detail-348736.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะหัวหน้างาน<br /> (</strong><strong>Effective Communication Techniques of Management)</strong></div> &nbsp;<br /> <strong>หลักการและเหตุผล<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>โลกในยุคปัจจุบัน ยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดน แน่นอนว่าการสื่อสารทำให้โลกพัฒนาแบบก้าวกระโดดจริงๆ การสื่อสารนั้นนอกจากจะช่วยให้การรับรู้และส่งข่าวสารได้ง่ายขึ้น แต่ยังลดปัจจัยปัญหาหลายอย่างในการบริหารจัดการในองค์กรอีกด้วย ซึ่งกล่าวได้ว่าองค์กรใดมีระบบการสื่อสารภายในดี นั่นย่อมส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรนั้นมากขึ้นตามไปด้วย ยิ่งองค์กรใหญ่มากเท่าไหร่การสื่อสารก็ยิ่งทวีความจำเป็นและความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น การมีระบบการสื่อสารที่ดีและเหมาะสมก็จะทำให้สามารถลดความผิดพลาดในการทำงานและความขัดแย้งลดลงตามไปด้วย เพราะการสื่อสารภายในองค์กรถือว่าเป็นเส้นเลือดที่ไหลไปตามส่วนต่างๆ เหมือนร่างกายของคนเรา<br /> หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะหัวหน้างาน เป็นหลักสูตรเพื่อให้เข้าใจในบทบาทของหัวหน้างานในการสื่อสาร แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร ในองค์กร ให้กับพนักงาน และหัวหน้างานเข้าใจธรรมชาติและเทคนิคในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาการบริหารงานและบริหารคน ส่งผลให้การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความสำเร็จในการบริหารงานองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม<br /> &nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. เพื่อให้ &ldquo;หัวหน้างาน&rdquo; ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทในการติดต่อสื่อสารกับทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. เพื่อให้ &ldquo;หัวหน้างาน&rdquo; ได้เรียนรู้หลักการสื่อสารในการทำงานที่ต้องการความชัดเจน สั้นกระชับ และตรงประเด็น และนำไปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีแนวทางการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำเทคนิคการสื่อสารไปปรับใช้ในการประสานงานในการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หัวหน้างานและพนักงานทุกส่วนงานในองค์กร 1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้ (</strong><strong>Learning Point)</strong><br /> <strong>Module 1 What&rsquo;s Effective Communication</strong><br /> &bull; กิจกรรมนักสื่อสารมืออาชีพ (ยิ้มง่าย สบายทัก รักผู้อื่น ตื่นเสมอ)<br /> &bull; ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารภายในองค์กร<br /> &bull; สมการของการสื่อสาร&nbsp; (การสื่อสาร = การฟังเชิงรุก(Active Listen) + ความเชื่อใจ(Trust))<br /> &bull; เรียนรู้เทคนิคการฟัง และ การสร้างความเชื่อใจ กับทีมงาน<br /> &bull; หัวใจสำคัญของการสื่อสาร 5C<br /> &bull; กระบวนการและองค์กรประกอบของการสื่อสาร<br /> &bull; กับดักและหลุมพรางของการสื่อสารที่ด้อยประสิทธิภาพ<br /> &bull; Work shop : เชื่อมโยงสถานการณ์ในการทำงานกับเครื่องมือการสื่อสารในองค์กรให้เหมาะสม<br /> <br /> <strong>Module 2 Communication For Management</strong><br /> &bull; บทบาทในการสื่อสารของหัวหน้างาน 3 มิติ<br /> &bull; หลักการสื่อสารเพื่อการสอนงาน (GROW Model)<br /> &bull; หลักการสื่อสารเพื่อการติดตามงาน (FOLLOW Model)<br /> &bull; หลักการสื่อสารเพื่อให้ Positive Feedback (STAR Model)<br /> &bull; Roleplay : จับคู่ฝึกสื่อสารทั้ง 3 มิติ<br /> &bull; เรียนรู้ที่จะสื่อสารและทำงานกับลูกน้องทั้ง 4 อุปนิสัย (DISC Model)<br /> &bull; Work shop : ออกแบบคำพูดอย่างสร้างสรรค์ให้ตรงสอดคล้องลูกน้องแต่ละนิสัย<br /> &bull; สรุปการเรียนรู้<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการฝึกอบรม</strong><br /> บรรยายแบบมีส่วนร่วม&nbsp; (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;40%<br /> เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม&nbsp; WorkShop&nbsp; ระดมสมอง นำเสนอ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 60%<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>6 ชั่วโมง&nbsp; 9.00 &ndash; 16.00 น.<br /> <br /> <br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp; Tue, 07 Aug 2018 14:12:00 +0700 หลักสูตร Modern PMS (Performance Management System) http://perfecttraining.net/product/detail-348735.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร</strong><strong>&nbsp;Modern&nbsp; PMS (Performance Management System)</strong></div> <br /> <br /> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><strong>&nbsp;(Principles and rationale)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่หลายองค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญและนิยมใช้ในการสะท้อน &ldquo;ผลลัพธ์&rdquo; ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรว่าเป็นไปตามคาดหวัง(เป้าหมาย) และสอดคล้องต่อเส้นทางการเติบโตขององค์กรหรือไม่ (Vision &amp; Mission) แต่หากจะกล่าวให้ถูกต้องถึงแก่นของ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือ PMS นั้นไม่ใช่เพียงแค่วัดผลหรือการประเมินเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการกำหนดปัจจัยให้ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ประสบความสำเร็จด้วย ซึ่งองค์ประกอบของสิ่งที่จะทำให้ผลงานของผู้ปฏิบัติงานประสบความสำเร็จมาจาก 3 ปัจจัยนี้คือ (Performance Dimension) 1.ขีดความสามารถ(Competency)&nbsp; 2.แรงจูงใจ(Motivation) และ 3.โอกาสและสภาพแวดล้อม (Opportunities) เพราะฉะนั้นการทำ PMS ต้องทำควบคู่ไปกับ PDS (Performance Development System) หรือ ระบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หลักสูตร Modern PMS นี้นอกจากจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้รู้กระบวนการในการบริหารผลการปฏิบัติงานยุคดิจิตอลที่สามารถไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทันทีแล้ว ยังได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาผลงานทีมงาน เทคนิคการให้ Positive Feedback หลักการ Follow up ผลปฏิบัติงานของทีมด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์ (</strong><strong>Objective)</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหัวใจสำคัญของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยุคดิจิตอล<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถออกแบบปัจจัย หัวข้อ ตัวชี้วัด ในการประเมินผลงานได้อย่าง SMART<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถพัฒนาผลงานของทีมงานตามหลักการ Performance Dimension<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำกระบวนการในการพัฒนาผลงานของทีมงาน ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง<br /> &nbsp;<br /> <strong>คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา</strong><strong>&nbsp;(Target Group)</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช<br /> &nbsp;<br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้ (</strong><strong>Learning Point)</strong><br /> <strong>Module 1 : Performance Dimension</strong>&nbsp;<strong>&amp; People Development Trend</strong> <ul> <li>Familiarize Activities</li> <li>7 เหตุผลที่ควรเปลี่ยนมุมมองในการบริหารคนใหม่ในยุคดิจิตอล</li> <li>10 เทคนิคบริหารคนในยุคดิจิตอลอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (Update Trend)</li> <li>&nbsp;Performance Dimension (องค์ประกอบของ &ldquo;ผลงาน&rdquo;)</li> <li>Competency + Motivation + Opportunity = Performance</li> </ul> <strong>Module 2 : Modern PMS</strong> <ul> <li>What&rsquo;s Modern PMS (ความหมายและหัวใจสำคัญของระบบการบริหารผลงานสมัยใหม่)</li> <li>The 4 Cycle Modern PMS (4 วงจรการบริหารผลงานสมัยใหม่)</li> <li>Plan (การวางแผนปัจจัยวัดผลงาน)</li> </ul> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - ปัจจัยวัดผลงานเชิงปริมาณ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - ปัจจัยวัดผลงานเชิงคุณภาพ <ul> <li>Do (การพัฒนาให้ทีมงานสร้างผลงานประสบความสำเร็จ)</li> </ul> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - TAPS Model<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - GROW Model &amp; FOLLOW Model <ul> <li>Check (การประเมินผลการปฏิบัติงาน)</li> </ul> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;- Positive Feedback <ul> <li>Action (การเชื่อมโยงผลการประเมินสู่การพัฒนาผลงาน)</li> </ul> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - IDP (แผนพัฒนารายบุคคล)<br /> &bull; Workshop : (ทีม) ออกแบบปัจจัยการวัดผลงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ<br /> &bull; Workshop : (ทีม) สร้างแผนการสอนแนะนำให้คำปรึกษาทีมงานในตัวชี้วัดต่างๆ<br /> &bull; Workshop : (ทีม) ออกแบบแบบฟอร์มในการประเมินผลการปฏิบัติงาน<br /> <br /> <strong>Module 3 : The Elements of Performance Development</strong><br /> &bull; The 5 Level of Performance (ระดับของผลงาน)<br /> &bull; การนำข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาทีมงาน<br /> &bull; เทคนิคการโค้ช เพื่อ พัฒนาผลงานลูกน้อง<br /> &bull; Roleplay : (จับคู่) ฝึกโค้ช และ Positive feedback<br /> &bull; สรุปการเรียนรู้ &nbsp;&ldquo;Modern&nbsp; PMS&rdquo;<br /> &bull; ถาม - ตอบ<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการฝึกอบรม</strong><strong>&nbsp;(Format &amp; Style)</strong><br /> บรรยายแบบมีส่วนร่วม&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;40 %<br /> เน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ผ่าน Workshop ,<br /> กรณ๊ศึกษา , เกมด้านพฤติกรรมศาสตร์ , กิจกรรมระดมสมอง และฝึกนำเสนอ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;60 %<br /> &nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม (</strong><strong>Time)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>9.00 &ndash; 16.00 น.&nbsp; (1-2 DAY ตามความสะดวกของลูกค้า)<br /> <br /> <br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20Modern%20%20PMS%20(Performance%20Management%20System).pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp; Tue, 07 Aug 2018 14:05:00 +0700 หลักสูตร 5 มิติ ภาวะผู้นำแห่งอนาคต (5D Future Leadership) http://perfecttraining.net/product/detail-345445.html &nbsp;<br /> <strong>หลักสูตร </strong><strong>5 มิติ ภาวะผู้นำแห่งอนาคต (5D Future Leadership)</strong><br /> &nbsp;<br /> <strong>หลักการและเหตุผล<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong><strong>&ldquo;</strong>ความสำเร็จในอดีต ไม่ใช่สิ่งที่รับประกันความสำเร็จในอนาคต&rdquo; ยิ่งในสภาวะการณ์ปัจจุบันด้วยแล้ว ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง และต่อเนื่อง โลกในอดีตหลายสิ่งถูกกลืนจากผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ ก็เนื่องด้วยจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะของทรัพยากรที่มีจำกัดและลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือ ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเติบโตและอยู่รอดขององค์กรธุรกิจทั้งสิ้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เมื่ออนาคตที่สดใส อาจไม่เป็นอย่างที่คิด องค์กรควรเตรียมรับมืออย่างไร เป็นคำถามที่น่าสนใจ ซึ่ง&ldquo;การพัฒนาภาวะผู้นำ&rdquo;(Leadership Development) เป็นคำตอบหนึ่งในหลายคำตอบ ที่หลายองค์กรทั่วโลกเอาจริงเอาจัง ก็เพราะว่า พนักงานระดับผู้นำในองค์กรนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง &ldquo;การพัฒนาภาวะผู้นำ&rdquo; ที่มีมุมมองในปัจจุบันอาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นเราจึงได้ยินคำว่า &ldquo;ผู้นำแห่งอนาคต&rdquo; (Future Leadership) ซึ่งเป็นการสร้างให้ผู้นำ มีมุมมองต่ออนาคตสามารถนำพาองค์กรก้าวหน้าเติบโต ทั้งเพื่อทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรในอนาคต<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>วัตถุประสงค์</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. เพื่อให้ &ldquo;ผู้นำ&rdquo; ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนามุมมองในการเป็นผู้นำแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. เพื่อให้ &ldquo;ผู้นำ&rdquo; ได้ฝึกทักษะ การเป็นผู้นำ และนำไปสู่อุปนิสัยในการเป็นผู้นำแห่งอนาคต ที่ประสบความสำเร็จ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3. เพื่อให้ &ldquo;ผู้นำ&rdquo; สามารถพัฒนาบทบาท และความรับผิดชอบ ในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงนี้ได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. เพื่อให้ &ldquo;ผู้นำ&rdquo; มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบการพัฒนาคน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ สถานการณ์ต่างๆ อย่างยืดหยุ่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. เพื่อให้ &ldquo;ผู้นำ&rdquo; นำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติ มุมมองต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้บริหารระดับกลาง , ผู้จัดการสายงาน(Line Manager) , ผู้จัดการแผนก , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย , ผู้จัดการฝ่าย ,ผู้อำนวยการฝ่าย ขององค์กรขึ้นไป&nbsp; 1 รุ่น ไม่ควรเกิน 30 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้ (</strong><strong>Learning Point)</strong><br /> <strong>Module 1 Change Management</strong><br /> &bull; The nature of change (ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง)<br /> &bull; Management Evolution 1.0 &ndash; 4.0<br /> &bull; Change Management Framework (4D Model) กรอบในการบริหารการเปลี่ยนแปลง<br /> - Define<br /> - Design<br /> - Develop<br /> - Deliver<br /> &bull; THE PEOPLE SIDE OF CHANGE &amp; PHASES OF A CHANGE PROJECT<br /> &bull; Workshop : (ทีม) force field analysis (การวิเคราะห์แรงผลัก แรงต้าน)<br /> <strong>Module 2 </strong><strong>Future Leadership</strong><br /> &bull; 5 มิติการเป็นผู้นำแห่งอนาคต (5D Future Leadership)<br /> &bull; การพัฒนาบทบาทผู้นำ (3P Model)<br /> &bull; 7 อุปนิสัยการเป็นผู้นำแห่งอนาคต<br /> &bull; Transformational leaderships<br /> - Role modeling<br /> - Inspirational &amp; motivation<br /> - Visionary leadership<br /> - One size fits all &amp; Tailor Management<br /> - Intellectual stimulation<br /> &bull; Performance Dimension (องค์ประกอบของ &ldquo;ผลงาน&rdquo;)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการฝึกอบรม</strong><br /> บรรยายแบบมีส่วนร่วม &nbsp;(เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;60%<br /> และเน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 40%<br /> WorkShop&nbsp; ระดมสมอง นำเสนอ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%205%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%20(5D%20Future%20Leadership).pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a> Thu, 31 May 2018 09:59:00 +0700 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน http://perfecttraining.net/product/detail-345444.html <strong>หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน</strong><br /> <br /> <br /> <strong>หลักการและเหตุผล<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong>แรงจูงใจ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้การทำงานประสบความความสำเร็จ กล่าวคือหากบุคลากรในองค์กรมีแรงบันดาลใจย่อมส่งผล ให้เกิดพลังในการทำงาน มีชีวิตชีวา ตั้งอกตั้งใจ มีความกระตือรือร้นและขยันขันแข็ง ผลงานที่ไม่ดี อาจเกิดจากปัจจัยหลายได้ ซึ่งหนึ่งในนั้นต้องมีเรื่องของแรงจูงใจอยู่ด้วยด้วยแน่นอน เช่น การแสดงพฤติกรรมที่เฉื่อยชา ไม่สนใจงานและสภาพแวดล้อม ซึ่งแน่นอนว่าต้องส่งผลต่อคุณภาพงาน และ ผลผลิตขององค์กรเป็นแน่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แรงจูงใจ เกิดจากภายในและขับเคลื่อนออกมาเป็นพฤติกรรม สู่ภายนอก เพราะฉะนั้นหากจะทำให้เกิดแรงจูงใจได้ต้องเริ่มพัฒนาจิตสำนึกของบุคลากรในแต่ละคน ทั้งด้านกายภาพและสังคม ซึ่งพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้ แต่ต้องเป็นการเรียนรู้อย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับชีวิตและการทำงานได้อย่างสูงสุด บุคลากรควรได้รับเรียนรู้เพื่อพัฒนาทั้งศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพื่อนำสิ่งที่รู้และเข้าใจมาใช้ได้เต็มศักยภาพของแต่ละคน เพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวเอง และการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรต่อไป<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>วัตถุประสงค์<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong>1. เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล&nbsp; มุ่งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อนร่วมงานและองค์กร มีความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตนเอง นำไปสู่ ประสิทธิภาพ และผลิตผล ขององค์กรมากขึ้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. เพื่อเพิ่มปรับกระบวนการคิดและสามารถเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ทักษะในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ<br /> <br /> &nbsp;<br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พนักงานระดับปฏิบัติการทุกหน่วยงานในองค์กร 1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>เนื้อหาหลักสูตร</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เนื้อหาหลักสูตรเป็น เนื้อหาเชิงจิตวิทยา ที่ผ่านการกลั่นจากประสบการณ์ชีวิตจริงของผู้บรรยาย ทำให้เนื้อหาเข้าใจง่าย ผู้เรียนจะเกิดแนวคิดในการผลักดันศักยภาพของตนเอง ส่งผลทำให้ผู้เรียนเกิดการติดตาม เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Module 1 เรียนรู้ตัวเอง</strong> <ul> <li>รู้จักตัวเองดีพอหรือยัง?</li> </ul> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ต้องการอะไรในชีวิต (IKIGAI MODEL)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - เป้าหมายในชีวิตคืออะไร <ul> <li>ความแตกต่างระหว่างคนสำเร็จ กับ ล้มเหลว</li> <li>ต่อจากนี้ไปฉันจะคิดใหม่ (กระบวนการปรับความคิดและทัศนคติ)</li> <li>คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>Module 2 เทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศในการทำงาน</strong> <ul> <li>เทคนิคการสร้างสุข สนุก กับงาน</li> <li>เรียนรู้ที่จะเป็นพวก &ldquo;มืออาชีพ&rdquo;&nbsp; ไม่ใช่แค่พวก &ldquo;มีอาชีพ&rdquo;</li> <li>เทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>งานให้ชีวิต ความคิดให้อนาคต (สมการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน)</li> </ul> <br /> <strong>Module 3 แรงจูงใจในการทำงานเพื่อความสำเร็จในชีวิต</strong> <ul> <li>เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ (D-R-I-V-E)</li> </ul> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - D = Develop yourself การพัฒนาตนเอง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - R = Relationship การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - I&nbsp; = Individual Motivation การสร้างแรงจูงใจของตนเอง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - V = Verbal Communication ความสามารถในการสื่อสาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - E = Engagement ความผูกพันต่อองค์กร จิตสำนึกรักองค์กร <ul> <li>กิจกรรมปัญหาและอุปสรรค</li> <li>ทำงานต้องทำให้เป็น สุข&nbsp; สนุก&nbsp; พัฒนา&nbsp; ก้าวหน้า&nbsp; เติบโต</li> <li>แรงบันดาลใจดีๆ ที่จะทำให้อยากกลับไปทำงาน</li> </ul> <br /> <strong>ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>6 ชั่วโมง (9.00 &ndash; 16.00 น.)<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>รูปแบบการฝึกอบรม </strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; บรรยายแบบมีส่วนร่วม&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 50%<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เกม(กิจกรรมกลุ่ม)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20%<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; WorkShop&nbsp; อภิปรายผลงานกลุ่ม&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 30%<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; width: 350px; height: 128px;" /></a> Thu, 31 May 2018 09:25:00 +0700 หลักสูตร การสร้างผลงานและบริหารลูกน้องด้วยกิจกรรมคุณภาพสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ http://perfecttraining.net/product/detail-344369.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร การสร้างผลงานและบริหารลูกน้องด้วยกิจกรรมคุณภาพ</strong><br /> <strong>สำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่</strong><br /> &nbsp;<strong>Creating a portfolio management with </strong><strong>Quality </strong><strong>tools activity for modern supervisors</strong><br /> <br /> &nbsp;</div> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างเป็นวัฒนาธรรมในการพัฒนาในองค์กร<br /> โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลผลิตที่หลากหลายนี้ ทำให้บางองค์กรยังมีความสับสนว่าจะใช้เครื่องมือหรือวิธีการใดที่จะนำมาใช้ในองค์กรดี หลักสูตรการอบรมนี้จึงได้นำเอาเครื่องมือและกิจกรรมต่างๆ สำหรับหัวหน้างานมาอธิบายและบ่งชี้ถึง ข้อดี ข้อเสีย และการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยมในการทำงาน เช่น 5ส , ไคเซ็น , Visual control , poka yoke , คิวซีซี , QC 7Tools, 7 WASTE, 3MU และ TPM เป็นต้น<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ จึงต้องเข้าใจถึงลักษณะที่แตกต่างของแต่ละเครื่องมือก่อน ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารลูกน้องหรือภายในหน่วยงานเพื่อให้ทุกคนที่ร่วมทำกิจกรรม ได้เกิดความร่วมมือและมีความเข้าใจถึงลักษณะของเครื่องมือเหล่านี้ได้ จึงจะทำให้การทำงานดีขึ้นได้และสร้างผลงานที่ดีอย่างยั่งยืน โดย &ldquo;หัวหน้างาน&rdquo; ที่เข้าใจเครื่องมือเหล่านี้เป็นอย่างดี จะเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแน่นอน นั่นเอง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์ </strong><strong>:</strong><br /> 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือคุณภาพที่ถูกต้อง<br /> 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการทำงานได้อย่างถูกต้อง<br /> 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการผลิต<br /> 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการลดความสูญเสียในระบบการผลิต<br /> 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับการทำงานของตน<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> หัวหน้างาน ช่างเทคนิค พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> 1. ความหมายของ หัวหน้างานยุคใหม่ และการสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต<br /> 2. การมองปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาของหัวหน้างาน<br /> 3. รู้จักกับเครื่องมือการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตแบบต่างๆ สำหรับหัวหน้างาน<br /> &nbsp;&nbsp; 3.1 การประยุกต์ใช้ 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ<br /> &nbsp;&nbsp; 3.2 การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen<br /> &nbsp;&nbsp; 3.3 การบริหารการผลิตและควบคุมการทำงานด้วย Visual Control<br /> &nbsp;&nbsp; 3.4 เทคนิคการป้องกันของเสียเป็นศูนย์ด้วย Poka Yoke<br /> &nbsp;&nbsp; 3.5 การสร้างลูกน้องให้สามารถทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC เพื่อช่วยลดปัญหาในการทำงาน<br /> &nbsp;&nbsp; 3.6 การทำให้ลูกน้องใช้งาน QC 7 Tools อย่างมีประสิทธิภาพ<br /> &nbsp;&nbsp; 3.7 รู้จักกับความสูญเสียในการทำงานกับ 7 Waste<br /> &nbsp;&nbsp; 3.8 การลดต้นทุนการผลิตด้วยหลัก 3 MU<br /> &nbsp;&nbsp; 3.9 การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)<br /> 4. การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับการทำงานแต่ละแบบ<br /> 5. การประยุกต์ใช้ร่วมกันของเครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้</strong> <ol> <li>การบรรยาย &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 %</li> <li>เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30%</li> <li>กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 %</li> </ol> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาการอบรม </strong><strong>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>1 วัน (9.00 &ndash; 16.00 น.)<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</strong><br /> 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มผลผลิตแบบต่างๆ<br /> 2. ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลงาน<br /> 3. สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานและขยายผลภายในองค์กรต่อไป<br /> 4. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุง ร่วมกับกิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่างๆ ได้<br /> 5. สามารถบริหารกิจกรรมเพื่อสร้างผลงานร่วมกับลูกน้องได้อย่างต่อเนื่อง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a> Fri, 04 May 2018 17:10:00 +0700 หลักสูตร การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน http://perfecttraining.net/product/detail-344368.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร </strong><strong>การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน</strong><br /> <strong>Innovation to increase productivity in your work.</strong></div> &nbsp;<br /> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การเพิ่มผลผลิตในการทำงาน หรือ Productivity นั้นผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ต้องมองไปในทิศทางเดียวกันว่า เราเป็นใคร เราอยู่ที่ไหน กำลังทำอะไรอยู่ และทำไปเพื่ออะไร ในเรื่องของ 'การเพิ่มผลผลิต' นั้น 'Mindset' หรือ &ldquo;จิตสำนึก&rdquo; ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานทุกประเภท ทั้งงานที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือบริการ การปลูกฝัง สร้างความรู้ ที่ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะแนวคิด (Concept) วิธีการ (How to) ที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฎิบัติได้อย่างง่ายดาย เพื่อช่วยให้องค์กรพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู้ มีแนวคิดในการเพิ่มผลิตภาพ เช่น 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต, วงจร PDCA, การทำงานแบบ Kaizen,&nbsp; หลัก ECRS, 3MU, 3 Gen, 5W 1H เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักในการสร้างแนวคิดเพื่อนำไปสู่ความเข้าที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ก่อนนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการทำงานใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในการทำงานได้<br /> หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของ <strong>&ldquo;การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน</strong><strong>&rdquo;</strong> อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงการทำงานกับพนักงานทุกระดับและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการเพิ่มผลิตภาพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์ </strong><strong>:</strong><br /> -เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพและวิธีการนำไปใช้อย่างง่าย<br /> -เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมในการทำงานโดยใช้แนวทางการเพิ่มผลิตภาพด้วยตนเอง<br /> -เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนื่อง<br /> -เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับ จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> 1.การมองปัญหาคุณภาพของแต่ละบุคคล<br /> 2. การเปลี่ยนปัญหา เป็นโอกาสในการพัฒนางาน<br /> 3. ความหมายและความสำคัญของคำว่า &ldquo;คุณภาพในการทำงาน&rdquo;<br /> 4. ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ &ldquo;การเพิ่มผลผลิตในการทำงาน&rdquo;<br /> 5. Productivity Mindset- Productivity Concept&nbsp;<br /> 6. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และวงจร PDCA&nbsp;<br /> 7. Kaizen และเทคนิค ECRS ในการปรับปรุงงาน&nbsp;<br /> 8. การใช้ 3 MU, 3 GEN&nbsp;<br /> 9. 5W 1H กับการทำงาน -Productivity Behavior<br /> 10.Workshop เพื่อสร้างแนวคิดการสร้างนวัตกรรมในการทำงาน<br /> <strong><u>Work Shop1</u></strong> &ldquo;เราเป็นใคร?&rdquo;<br /> <strong><u>Work Shop2</u></strong> &ldquo;การปรับเปลี่ยนทัศนะคติ&rdquo;<br /> <strong><u>Work Shop3</u></strong> &ldquo;การทำงานเป็นทีม Teamwork&rdquo;<br /> <strong><u>Work Shop4</u></strong> &ldquo;การระดมสมองเพื่อสร้างผลผลิตในการทำงาน&rdquo;<br /> <strong><u>Work Shop5</u></strong> &ldquo;การสร้างนวัตกรรมและวิธีการทำงานใหม่ๆ ผ่านทีมงาน&rdquo;<br /> <br /> <br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้</strong> <ol> <li>การบรรยาย &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 %</li> <li>เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45%</li> <li>กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 %</li> </ol> &nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาการอบรม </strong><strong>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>1 วัน (9.00 &ndash; 16.00 น.)<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</strong><br /> 1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง<br /> 2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของการปรับปรุงงาน ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br /> 3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น<br /> 4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกในการสร้างวิธีการทำงานใหม่ๆและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ<br /> 5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น<br /> &nbsp;<br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> &nbsp; Fri, 04 May 2018 17:04:00 +0700 หลักสูตร การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิต ที่เหมาะสมกับการทำงาน http://perfecttraining.net/product/detail-344367.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิต</strong><br /> <strong>ที่เหมาะสมกับการทำงาน</strong><br /> <strong>Effectiveness of Productivity tools selection</strong></div> &nbsp;<br /> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างเป็นวัฒนาธรรมในการพัฒนาในองค์กร<br /> โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลผลิตที่หลากหลายนี้ ทำให้บางองค์กรยังมีความสับสนว่าจะใช้เครื่องมือหรือวิธีการใดที่จะนำมาใช้ในองค์กรดี หลักสูตรการอบรมนี้จึงได้นำเอาเครื่องมือต่างๆ มาอธิบายและบ่งชี้ถึง ข้อดี ข้อเสีย และการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยมในการทำงาน เช่น 5ส , ไคเซ็น , คิวซีซี , QC 7Tools, 7 WASTE, 3MU และ TPM เป็นต้น<br /> การเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพ จึงต้องเข้าใจถึงลักษณะที่แตกต่างของแต่ละเครื่องมือก่อน ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อให้ทุกคนที่ร่วมทำกิจกรรม ได้เกิดความร่วมมือและมีความเข้าใจถึงลักษณะของเครื่องมือเหล่านั้น จึงจะทำให้การทำงานดีขึ้นได้และองค์กรได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์ </strong><strong>:</strong><br /> 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือคุณภาพที่ถูกต้อง<br /> 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการทำงานได้อย่างถูกต้อง<br /> 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการผลิต<br /> 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการลดความสูญเสียในระบบการผลิต<br /> 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับการทำงานของตน<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> หัวหน้างาน ช่างเทคนิค พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> 1. แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต<br /> 2. การมองปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา<br /> 3. รู้จักกับเครื่องมือการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตแบบต่างๆ<br /> &nbsp;&nbsp; 3.1 การประยุกต์ใช้ 5ส.<br /> &nbsp;&nbsp; 3.2 การปรับปรุงงานด้วย Kaizen<br /> &nbsp;&nbsp; 3.3 การทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC<br /> &nbsp;&nbsp; 3.4 การใช้งาน QC 7 Tools<br /> &nbsp;&nbsp; 3.5 รู้จักกับ 7 Waste<br /> &nbsp;&nbsp; 3.6 การลดต้นทุนการผลิตด้วยหลัก 3 MU<br /> &nbsp;&nbsp; 3.7 การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)<br /> 4. การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับการทำงานแต่ละแบบ<br /> 5. การประยุกต์ใช้ร่วมกันของเครื่องมือต่างๆ<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้</strong> <ol> <li>การบรรยาย &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 %</li> <li>เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30%</li> <li>กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์&nbsp;&nbsp; 20 %</li> </ol> &nbsp;<br /> <br /> <strong>ระยะเวลาการอบรม </strong><strong>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>1 วัน (9.00 &ndash; 16.00 น.)<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</strong><br /> 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มผลผลิตแบบต่างๆ<br /> 2. ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง<br /> 3. สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานและขยายผลภายในองค์กรต่อไป<br /> 4. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุง เช่น PCDA,Kaizen, QC7Tools ร่วมกับกิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่างๆได้<br /> <br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> &nbsp;<br /> &nbsp; Fri, 04 May 2018 17:01:00 +0700 หลักสูตร การลดความสูญเสียในกระบวนการเพื่อลดต้นทุนการผลิต http://perfecttraining.net/product/detail-344366.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร การลดความสูญเสียในกระบวนการเพื่อลดต้นทุนการผลิต</strong><br /> <strong>Reduce Waste for cost reduction</strong><br /> <br /> &nbsp;</div> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า ทำให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนั้น ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ เทคนิคการลดต้นทุนทั้งในและนอกกระบวนการผลิตมีอยู่หลายวิธี MUDA MURI MURA เป็นเทคนิคแนวคิดของประเทศญี่ปุ่นในการบริหารงาน MUDA ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น MURI ความยากลำบากความไม่เป็นธรรมชาติ และ MURA ความไม่สม่ำเสมอในการทำงาน ความหมายรวมคือการเปรียบเทียบระหว่าง จุดประสงค์ (สิ่งที่ต้องการ) กับวิธีการ (วิธีที่จะทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ) วิธีการต่างเกินไปน้อยเกินไปหรือไม่สม่ำเสมอก็จะทำให้เกิดความสูญเปล่าได้ทั้งสิ้น ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ว่าจะมีแนวทางป้องกันแก้ไขด้วยวิธีการง่ายๆ ได้อย่างไรและสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลเกิดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น<br /> นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิ่งทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจ ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานให้ง่ายขึ้น ยังมีเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้อีก เช่น ไคเซ็น คิวซีซี และ IE Technique ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้พิสูจน์แล้วว่าสามารถนำมาแก้ไขปัญหาได้จริง และหากบริษัทใดพนักงานให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเหล่านี้ ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต&nbsp; ลดปัญหาความเสียหาย&nbsp; ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข&nbsp; การรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์ </strong><strong>:</strong><br /> 1.เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ<br /> 2.เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ<br /> 3.เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง<br /> 4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างคุณภาพกับตัวสินค้าได้อย่างถูกต้อง<br /> 5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม<br /> 6.เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม<br /> 7.เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี<br /> 8.เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป<br /> <br /> <br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> - หลักการของระบบการผลิตปัจจุบันและอนาคต<br /> - ปัญหาของการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต<br /> - การวิเคราะห์ปัญหาด้วย QC 7 Tools<br /> - ความเป็นมาและความหมายของเครื่องมือคุณภาพ<br /> - วิธีการแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือคุณภาพเพื่อลดต้นทุนและ Waste<br /> - รู้จักกิจกรรมและเครื่องมือที่ใช้แก้ไข 3 MU<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Visual control<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - เทคนิคการป้องกันของเสียเป็นศูนย์ด้วย Poka Yoke<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - เทคนิคการระดมสมองด้วยกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC<br /> - ความหมายและวัตถุประสงค์ของ Practical IE<br /> - การวิเคราะห์แผนผังการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)<br /> - ประเภทของแผนผังของการไหลของกระบวนการ<br /> - การจำแนกประเภทกิจกรรมของวิธีการทำงาน<br /> - องค์ประกอบของงานที่ดำเนินการตามมาตรฐาน ILO<br /> - การวิเคราะห์แผนภาพการไหลของงาน (Flow Diagram)<br /> -เทคนิคการตั้งคำถามและความสัมพันธ์ของ 5W1H &amp; ECRS<br /> -เทคนิคการค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วยหลัก 5 Why Technique<br /> -แนวทางการปรับปรุงงาน 7 ขั้นตอนกับวงจร PDCA<br /> -ขั้นตอนการจัดทำกิจกรรม SGA (Small group activity) ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุน<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้</strong> <ol> <li>การบรรยาย &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 %</li> <li>เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40%</li> <li>กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 %</li> </ol> &nbsp;<br /> <br /> <strong>ระยะเวลาการอบรม </strong><strong>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>1 วัน (9.00 &ndash; 16.00 น.)<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</strong><br /> 1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง<br /> 2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการขจัด 3 MU ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br /> 3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น<br /> 4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ<br /> 5.ผู้เข้าอบรมมีความรู้กับการทำกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตในองค์กรมากขึ้น<br /> <br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a> Fri, 04 May 2018 16:58:00 +0700 หลักสูตร แนวคิดพื้นฐานการผลิตแบบลีน http://perfecttraining.net/product/detail-344344.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร &nbsp;</strong><strong>: แนวคิดพื้นฐานการผลิตแบบลีน</strong><br /> <strong>Lean manufacturing concept&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></div> &nbsp;<br /> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพ ดังกล่าว สิ่งที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการก็คือการปรับองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าและบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการผลิต และความไม่แน่นอนของเวลาในการจัดส่งชิ้นส่วนของผู้จัดส่ง ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบการผลิตแบบลีน ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตรองรับการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบ การจัดส่งวัตถุดิบชิ้นส่วนโดยผู้จัดส่ง การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการจึง เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง<br /> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์ </strong><strong>:</strong><br /> 1.เพื่อให้บุคลากรในระดับต่างๆ เข้าใจถึงแนวคิด และหลักการของการผลิตแบบลีน<br /> 2.เพื่อให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์ สรุปปัญหา กำหนดจุดปรับปรุง และวางแผนปรับปรุงเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง<br /> 3.เพื่อให้บุคลากรสามารถกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปรับปรุงได้อย่าง เหมาะสม ตลอดจนสามารถดำเนินการปรับปรุงกระบวนการตามแนวทางของการผลิตแบบลีน<br /> 4.เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการลดความสูญเสียในการทำงาน<br /> 5.เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท<br /> 6.เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ<br /> 7.เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง<br /> 8.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง<br /> <br /> <br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> 1.องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้<br /> 2.การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน<br /> 3.การมองปัญหาของแต่ละบุคคล<br /> 4. วิวัฒนาการและแนวคิดพื้นฐานของการผลิตแบบลีน<br /> &bull; จาก Mass Production สู่ Lean Manufacturing<br /> &bull; คิดอย่างลีน (Lean Thinking) องค์ประกอบสำคัญรวมถึงหลัก 5 ประการของลีน<br /> 5. คุณค่าและความสูญเปล่า<br /> &bull; ความหมายและแนวทางการระบุคุณค่า (Values)<br /> &bull; ความหมายและแนวทางการระบุความสูญเปล่า (Wastes)<br /> 6. รู้จักการลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของลีน<br /> &bull; จิตสำนึกคุณภาพในองค์กร<br /> &bull; จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและการใช้อย่างคุ่มค่า<br /> &bull; 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต<br /> &bull; Visual control<br /> &bull; เทคนิคการป้องกันของเสียเป็นศูนย์ด้วย Poka Yoke<br /> &bull; การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น<br /> &bull; เทคนิคการระดมสมองด้วยกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC<br /> &bull; การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM<br /> &bull; การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM<br /> 7. การแก้ไขปัญหา 7 Wastes ในเวลาการทำงาน<br /> 8. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพในการทำงานและสินค้า<br /> 9. ตัวอย่างต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการลด Waste ขององค์กรอื่นๆ<br /> <strong><u>Workshop1</u></strong>การฝึกคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข<br /> <strong><u>Workshop2</u></strong>การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน<br /> <strong><u>Work</u></strong><strong>shop</strong>3ระดมสมอง Brainstorming (ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา)<br /> <strong><u>Worksh</u></strong><strong>op</strong>4การนำเสนอผลงานของผู้เข้าอบรม<br /> 10. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้</strong> <ol> <li>การบรรยาย &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 %</li> <li>เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40%</li> <li>กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 %</li> </ol> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>ระยะเวลาการอบรม </strong><strong>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>1 วัน (9.00 &ndash; 16.00 น.)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</strong><br /> 1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการลด Waste อย่างถูกต้อง<br /> 2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ LEAN ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br /> 3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น<br /> 4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ<br /> 5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น<br /> &nbsp;<br /> <br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a> Fri, 04 May 2018 12:31:00 +0700 หลักสูตร Learning Organization and Knowledge Management http://perfecttraining.net/product/detail-344342.html <div style="text-align: center;"><strong>หลักสูตร </strong><strong>Learning Organization and Knowledge Management</strong></div> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>หลักการและเหตุผล</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) และการจัดการความรู้ในองค์กร(KM)&nbsp; เป็นสถานีแรกๆที่บุคคลากรในองค์กรสามารพัฒนาตนเองโดยการสร้างความรู้จากการสร้าผลงานให้กับองค์กร&nbsp; แต่หากความรู้ไม่ได้มีการจัดการให้เป็นระบบย่อมไม่ดีแน่&nbsp; &ldquo;คน&rdquo; ถือเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญกับองค์กร เพราะ &ldquo;คน&rdquo; ได้รับความรู้มาจากประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่เกิดจากทักษะความสามารถส่วนบุคคลโดยสามารถรวบรวมผ่านวิธีการต่างๆ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;หากองค์กรต้องการอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีการจัดการกับสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของบุคคลากรอย่างเป็นระบบ โดยการนำความรู้และประสบการณ์ของบุคคลกรที่ทรงประสิทธิภาพมาจัดการความรู้ ((Knowledge Management) มาเป็นเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em><u>หลักสูตร </u></em></strong><strong><em><u>Learning Organization and Knowledge Management</u></em></strong> เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ เพื่อสร้างผู้นำพลังบวก เพื่อดึงศักยภาพของคนมาบรรจุไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความคิดในการบริหารงาน การบริหารคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล และขีดความสามารถในการแข่งขันได้<br /> &nbsp;<br /> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>วัตถุประสงค์ </strong><strong>:</strong><br /> 1.เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบ<br /> 2.เพื่อให้บุคคลกร เรียนรู้ในการใช้เครื่องมือจัดการความรู้ รวมทั้งการจดทำแผนปฏิบัติการความรู้ในองค์กร<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> 1.ทำงานเกี่ยวกับด้านบริหารคน บริหารงาน พัฒนาองค์กร<br /> 2.ผู้บริหาร ผู้นำทุกระดับ<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>หัวข้อการเรียนรู้</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <ul> <li>กรอบแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้</li> <li>ความหมาย และความสำคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้</li> <li>ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้</li> <li>การใช้กลยุทธ์ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้</li> <li>กระบวนการจัดการความรู้</li> <li>การนำเครื่องมือในการจัดการความรู้</li> </ul> <ol> <li>การเพิ่มศักยภาพของตนเอง (Personal mastery)</li> <li>การมุ่งสะท้อนความคิด (Mental models)</li> <li>การมีส่วนร่วมทางความคิด (Share vision)</li> <li>การทำงานร่วมกัน (Team learning)</li> <li>การคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking)</li> </ol> <ul> <li>การสื่อสารการประยุกต์ใช้องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร</li> <li>ปัจจัยสนับสนุน และตัวชี้วัดความสำเร็จในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จ</li> <li>ตัวอย่างการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในองค์กร&nbsp;</li> <li>แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำแผนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในองค์กร&nbsp;</li> <li>Workshop ฝึกทักษะการจัดการความรู้</li> </ul> &nbsp;<br /> <br /> <strong>รูปแบบการเรียนรู้</strong><br /> 1.การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที<br /> 2.การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>ระยะเวลาการอบรม </strong><strong>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>1 วัน (9.00 &ndash; 16.00 น.)<br /> <br /> <a href="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20Learning%20Organization%20and%20Knowledge%20Management.pdf"><img alt="" src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-93.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; opacity: 0.9; text-align: center; width: 300px; height: 117px; float: left;" /></a><a href="http://www.perfecttraining.net/page-34908.html" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;" target="_blank"><img src="http://perfecttraining.net/storage_upload/24/117735/uploads/images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.png" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: 128px; width: 350px;" /></a><br /> &nbsp;<br /> &nbsp; Fri, 04 May 2018 12:06:00 +0700