สมัครรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
 


 
Public Training
 
 

ปฎิทิน
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
โพล
 • ท่านรู้จักเพอร์เฟคเทรนนิ่งจากช่องทางใด
  เว็บไซต์ / Google
  เฟซบุ๊ก / Facebook
  ไลน์ / LINE
  อีเมล / E-mail
  สื่อสิ่งพิมพ์
  บุคคลอื่นแนะนำ

หลักสูตร Strategic Thinking and Business Analysis

 
หลักสูตร Strategic Thinking and Business Analysis
 
 •  Strategic Thinking and Business Analysis
   
  หลักการและเหตุผล (Principles and rationale)
            ผู้นำทุกระดับในองค์กรจำเป็นต้องมี “ทักษะในการคิด” ที่สามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัยในปัจจุบัน และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อการกำหนดเป้าหมาย กลวิธีในการดำเนินงาน และพร้อมรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ทั้งในแบบเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว · คิดเชิงกลยุทธ์อย่างไร ส่งต่อความสำเร็จของผู้นำ ดังนั้นผู้บริหารในทุกระดับควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานในเชิงกลยุทธ์ และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์การของตนเอง
   
  วัตถุประสงค์ (Objective)
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์ธุรกิจในองค์การของตนเองได้
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถคิดเชิงกลยุทธ์ได้เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ให้แต่ละภาคส่วนของธุรกิจ
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลักขององค์การ
   
  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา (Target Group)
            หัวหน้างานระดับกลาง ผู้จัดการ เข้าอบรมไม่เกิน 30 - 35 ท่าน ต่อรุ่น (เพื่อประสิทธิภาพของการฝึกอบรม)
   
  หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Point)
  Module 1 : การวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas เพื่อความเข้าใจภาพรวมธุรกิจก่อนกำหนดกลยุทธ์

  Module 2 : การคิดเชิงกลยุทธ์กับความสำเร็จของผู้นำ
            • คุณลักษณะพิเศษของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
            • ความหมายและลักษณะสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์
            • ความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ต่อความสำเร็จของผู้นำ

  Module 3 : องค์ประกอบสำคัญในการคิดเชิงกลยุทธ์        
            • ตัวแปรสำคัญที่ใช้ประกอบในการคิดเชิงกลยุทธ์ (7P)
            • วิธีการคิดที่เป็นองค์ประกอบของการคิดเชิงกลยุทธ์
                     -    การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
                     -    การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
                     -    การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
                     -    การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Thinking)
           • Workshop : กรณีศึกษาเพื่อฝึกการคิดในรูปแบบต่าง ๆ
           • กระบวนการหลักของการคิดเชิงกลยุทธ์
                    -     คำถามสำคัญซึ่งใช้เป็นกรอบกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์
                    -     หลักการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม เพื่อกำหนดกลยุทธ์
                    -     การกำหนดและคัดเลือกกลยุทธ์ที่ทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
           • Workshop: ฝึกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม

  Module 4 : การสร้างความเติบโตให้กับองค์กรด้วยแนวคิดเชิงกลยุทธ์
                          • จุดเสริมสร้างความคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำ
                          • ความสัมพันธ์ของการคิด การวางแผน และการบริหารเชิงกลยุทธ์
                          •  การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
                          • แนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
                          • Workshop: ฝึกการกำหนดกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจขององค์กร
   
  รูปแบบการฝึกอบรม (Format & Style)
  การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                                                       40 %
  เกม/ดูภาพยนตร์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม             60 %
   
  ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม (Time)        6 ชั่วโมง  9.00 – 16.30 น.