สมัครรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
 


 
Public Training
 
 

ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
โพล
(เข้าชม 28774 ครั้ง)


1.ตัวอย่างสัญญาจ้างงาน(ภาษาไทย)

2.ตัวอย่างสัญญาจ้างงาน(ภาษาอังกฤษ)

3.ตัวอย่างสัญญาค้ำประกันการทำงาน

4.แบบทดสอบพฤติกรรมการทำงาน

5.EQ Test

6.ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผลช่วงทดลองงาน

7.แบบทดสอบสายตา

8.แบบประเมินทัศนคติในการทำงาน

9.WI การสรรหาคัดเลือก

10.Competency Base Interview

11.แบบทดสอบ QA

12.แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์พนักงานระดับปฏิบัติการ

13.แบบฟอร์มใบสมัครรับคัดเลือกตำแหน่งงานว่าง(ภายใน)

14.สัญญาจ้างแบบกำหนดสภาพการจ้าง

15.จดหมายแจ้งการบรรจุเป็นพนักงานประจำ(ผ่านทดลองงาน) 

16.แบบสอบถามเพื่อจัดทำสวัสดิการประกันสังคม 

17.แบบสอบถามเพื่อการจัดการด้านภาษี 

 

1.ตัวอย่าง JD ระดับผู้จัดการทุกหน่วยงาน

2.ตัวอย่างแบบฟอร์ม แต่งตั้ง เลื่อนขั้น เปลี่ยนต่ำแหน่ง

3.ตัวอย่างโครงสร้างตำแหน่งงาน

4.ตัวอย่าง KPI ของ HR

5.ตัวอย่าง HR Plan

6.JR Matrix ฝ่ายการเงิน

7.JR Matrix ฝ่ายจัดซื้อ

8.JR Matrix ฝ่ายตรวจสอบภายใน

9.JR Matrix ฝ่ายบริหารทั่วไป

10.JR Matrix ฝ่ายบัญชี

11.JR Matrix ฝ่ายประชาสัมพันธ์

12.JR Matrix ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

13.JR Matrix ฝ่ายสารสนเทศ (MIS)

14.JR Matrix ฝ่ายสินเชื่อ

15.ตัวชี้วัดงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

16.ตัวอย่างแผนการดำเนินงาน HR

17.ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน QC 

18.ตัวอย่างการประเมินค่างาน 

1.แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของพนักงาน

2.ตัวอย่างการจัดสวัสดิการพนักงาน

3.ตัวอย่างการร่างข้อบังคับในการทำงาน

4.คู่มือการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

5.ระเบียบข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์

6.รวมฎีกาคดีแรงงาน

7.ตัวอย่างสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร-ธิดา พนักงาน

8.ตัวอย่างสวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ

9.ตัวอย่างการประเมินค่างาน

10.รวมเอกสารกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

11.แบบฟอร์มขออนุมัติเงินเบี้ยเลี้ยง

12.แบบฟอร์มขอเดินทางภายในประเทศโดยเครื่องบิน

13.แบบรายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่ออนุมัติค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

14.แบบฟอร์มขออนุมัติใช้สวัสดิการต่างๆ

15.แบบรายการการเดินทางโดยรถ Taxi

16.แบบฟอร์มขอเอกสารรับรองต่างๆ

17.แบบฟอร์มการลงเวลาในการปฏิบัติงานนอกสถานที่

18.แผนงานสร้างความผูกพันพนักงาน+แผนงานประจำปีHR

1.ตัวอย่างหนังสือลาออก

2.Checklist สำหรับพนักงานลาออก

3.หนังสือแจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

4.Exit Interview

1.คู่มือการเป็นพี่เลี้ยง

2.ตัวอย่างแผนการเป็นพี่เลี้ยง

3.แบบบันทึกการเรียนรู้จากการสอนงาน

4.โปรแกรมฝึกอบรมและแผนการเรียนรู้สำหรับพนักงานใหม่

5.ตัวอย่างแผนการฝึกอบรมประจำปี

6.แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม

7.สมุดประจำตัวพนักงานใหม่(บันทึกการฝึกอบรม)

8.ตัวอย่างการวิเคราะห์งานแผนกฝึกอบรม

9.ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรพนักงานขายโชว์รูม(ใหม่) ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

1.ตารางตรวจสอบการทำงานความสะอาดห้องน้ำ

2.แบบคำร้องขออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3.แบบประเมินความพึงพอใจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม

1.ตัวอย่างโครงการสถานประกอบการสีขาว