สมัครรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
 


 
Public Training
 
 

ปฎิทิน
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
โพล

5M โมเดล สร้างแรงจูงใจ สำหรับ ผู้นำ

21/02/2018 22:13 เมื่อ 21/02/2018 อ่าน 430
'5M โมเดล สร้างแรงจูงใจ สำหรับ ผู้นำ'
 
เชื่อหรือไม่ว่า พนักงาน 2 คน มีขีดความสามารถเท่ากัน
แต่แรงจูงใจไม่เท่ากัน ผลงาน มีแนวโน้มแตกต่างกัน
 
เพราะสมการ ของผลการทำงานคือ
(ขีดความสามารถ + แรงจูงใจ)+โอกาส = ผลงาน
 
--------------------------------------------
 
การสร้างแรงจูงใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและส่วนบุคคลมากๆ
เนื่องจากที่มาของแรงจูงใจแต่ละคนไม่เหมือนกัน
บางคนชอบให้ชื่นชม บางคนไม่ต้องชมแต่ขอเป็น
งานที่ท้าทายแทน หรือบางคนขอแค่ค่าตอบแทนดีๆก็พอ
.
.
'ผู้นำ' มีความสำคัญทางอิทธิพลที่ส่งผลต่อชีวิตลูกน้อง
เพราะฉะนั้น 'การสร้างแรงจูงใจ' จึงเป็นบทบาทหนึ่งที่สำคัญของหัวหน้างานหรือผู้นำ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 
--------------------------------------------
 
แรงจูงใจ เกิดจากความต้องการ และมันสร้างให้เกิดแรงกระตุ้นหรือแรงขับเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ แน่นอนว่าความต้องการของลูกน้องย่อมแตกต่าง แต่ มาสโลว์ (Maslow) นักจิตวิทยาชื่อก้องโลก ได้นิยามความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ขั้นคือ
 
>>> ขั้นที่ 1 ความต้องการทางกายภาพพื้นฐาน
>>> ขั้นที่ 2 ความต้องการในความมั่นคงปลอดภัย
>>> ขั้นที่ 3 ความต้องการในการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่ง
>>> ขั้นที่ 4 ความต้องการในการความเคารพนับถือ
>>> ขั้นที่ 5 ความต้องการความสำเร็จสูงสุดในชีวิต
.
.
เมื่อนำความต้องการทั้ง 5 ของมาสโลว์ มาประยุกต์ในโลกของการทำงานในองค์กร
 
ผู้นำจะสร้างแรงจูงใจได้อย่างไร??
.
.
'5M โมเดล สร้างแรงจูงใจ สำหรับ ผู้นำ'
เป็นหลักในการสร้างให้ลูกน้องมีแรงจูงใจในการทำงานและดำเนินกิจกรรมในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 
1 >>> ความต้องการพื้นฐาน = Money <<<
- องค์กรต้อง จัดสรรค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขีดความสามารถและเพียงพอต่อการดำเนินชีวิต(ค่าเดินทาง ค่าที่พัก)ตามความเหมาะสม
 
- ผู้นำต้อง อำนวยความสะดวกพื้นฐานในการทำงาน เช่นการจัดสถานที่ทำงานโปรดโปร่งโล่งสบายเอื้อต่อการทำงาน หรือจะเป็นการสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ดี รวมไปถึงอุปกรณ์พื้นฐานในการทำงานต่างๆ ดินสอ ยาง ลบ ไม้บรรทัด
 
--------------------------------------------
 
2 >>> ความมั่นคงปลอดภัย = Myself <<<
- องค์กรต้อง จัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับความปลอดภัยและมั่นคง รวมไปถึงสภาพการทำงานที่ปลอดภัยมีชีวอนามัย
 
- ผู้นำต้องทำให้ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองของลูกน้อง และกระตุ้นให้ลูกน้องได้เรียนรู้ ได้ลงมือทำมากขึ้น เพื่อพัฒนาผลงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
 
--------------------------------------------
 
3 >>> การยอมรับนับถือ = Member <<<
- องค์กรต้องสร้างให้มีวัฒนธรรมและนโยบายในการทำงานที่ให้พนักงานทุกคนช่วยเหลือส่งเสริมกันและกัน
 
- ผู้นำต้องเป็นผู้บริหารความขัดแย้งไปในทางสร้างสรรค์ และสร้างทีมงานที่เหนียวแน่นโดยสร้างความเชื่อใจกันและสื่อสารกันสม่ำเสมอ ให้อิสระทางความคิดและช่วยเหลือผลักดันให้ลูกน้องสามารถนำเสนอความคิดที่ร่วมกันกลั่นกรองแล้วได้อย่างมืออาชีพ
 
--------------------------------------------
 
4 >>> ความเคารพนับถือ = Mastery <<<
- องค์กรต้องมีระบบบริหารผลงานที่ดี และมีการจัดการการเติบโตก้าวหน้าของพนักงานแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน
 
- ผู้นำต้องและส่งเสริมโดยให้ลูกน้องแต่ละคน ได้แสดงบทบาทเป็น ผู้นำ ในสภานการณ์ต่างๆบ้าง กระตุ้นให้ลูกน้องทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จของงานอย่างเต็มที่ สร้างวัฒนธรรมให้ทีมงานชมเชยและยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นๆ เสมอๆ รวมทั้งผลักดันให้ลูกน้องก้าวหน้าเติบโตแทนเรา
 
--------------------------------------------
 
5 >>> คุณค่าของชีวิต = Mission <<<
- องค์กรต่อสามารถวิเคราะห์ความต้องการระดับสูงสุดของคนในองค์กรได้ เพื่อสามารถสร้างเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างยืดหยุ่นกับกลุ่มคนในแต่ละกลุ่มได้
 
- ผู้นำต้องเข้าใจความต้องการระดับนี้ของลูกน้องในการทำงานจากนั้นก็จงมอบภารกิจและโอกาสที่เขาจะทำมันสำเร็จ อาจเป็นเป็นงานที่ท้าทาย หรืออาจจะเป็นการนำเสนอไอเดียให้ผู้บริหารระดับสูงฟัง หรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ 'จงมอบภารกิจและโอกาส' ให้เขา
 
--------------------------------------------
 
'จงเลือกคนที่มีความเหมาะสม
ท้้งความสามารถและทัศนคติ
เพื่อมอบแรงจูงใจให้เขา'
 
บางคนต้องใช้แรงจูงใจในทางบวก
แต่บางคนก็ต้องใช้แรงจูงใจในทางลบ
 
'เลือก > ประยุกต์ > ใช้ > อย่างเหมาะสม'
 
--------------------------------------------
ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ
#หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ4.0
#Leadership4.0
#LeadershipDevelopmentProgram
#เทคนิคการสร้างแรงจูงใจสำหรับหัวหน้างาน
 
เรื่องอบรม คิดถึง Perfect Training